سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


راي وحدت رويه 740- 18/1/1394  با موضوع : تعيين ميزان ديه از بين بردن طحالراي وحدت رويه 740- 18/1/1394 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع : تعيين ميزان ديه از بين بردن طحال


شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۲۹/۲/۱۳۹۴جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
بدينوسيله گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۴/۱ به تاريخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه و رأي مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پيوست ارسال مي گردد. مقتضي است مقرر فرماييد نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.
معاون مديرکل وحدت رويه و هيأت عمومي ديوان عالي کشور ـ جلالي نسب
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش پرونده وحدت رويه ۹۴/۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي دارد بيمه مرکزي ايران طي نامه ۲۱۲۰۸/۱۰۰/۹۳ـ۲۳/۴/۱۳۹۳ اعلام نموده است که از دادگاه هاي عمومي جزايي آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجف آباد و بوکان درباره تعيين مجازات مرتکبين ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي منتهي به از بين رفتن طحال، آراء مختلف صادر گرديده که پس از مطالبه تعدادي پرونده هاي مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گرديد که از شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه هاي عمومي جزايي آبادان و کرج از يک سو و شعب ۱۰۱ دادگاه هاي عمومي جزايي شهرستان هاي بوکان و دشت آزادگان از سوي ديگر به ترتيب طي دادنامه هاي قطعيت يافته ۱۰۳۹ـ۱۵/۷/۱۳۹۲ و ۲۵۱۱ـ۲۸/۸/۱۳۹۲ و ۱۳۷۹ـ۱۰/۷/۱۳۹۳ و ۱۷۲۱ـ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ درباره موضوع واحد (از بين رفتن طحال در اثر صدمه غيرعمدي ناشي از سانحه رانندگي) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۴۹ و ۵۳۶) رويه هاي مختلفي اتخاذ گرديده است که خلاصه جريان هريک از دادنامه هاي مذکور در فوق به شرح ذيل تنظيم و تقديم مي گردد:
الف) براساس محتويات پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي آبادان، آقاي حسن آلبوغبيش در تاريخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ در اثر بي احتياطي در امر رانندگي اتومبيل سواري پرايد ۴۹/۶۴۵ ب۳۶ به علت عدم توجه کافي به جلو و عدم رعايت حق تقدم عبور نسبت به خانم خديجه شاوردي مرتکب ايراد صدمه غيرعمدي گرديده که حسب گواهي ۵۰۷۷/۴۰۱۲/۹۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ پزشکي قانوني محل علاوه بر شکستگي استخوان هاي پاي چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نيز به علت آسيب هاي وارده با عمل جراحي و بازکردن شکم خارج کرده اند و در گواهي پزشکي ۱۶/۶/۱۳۹۲ نيز نوشته شده است: «شکستگي هاي ساق چپ به صورت معيوب ترميم يافته است. ميزان ارش ضايعات اولين گواهي صادره مجموعاً ۸% از ديه کامل يک فرد تعيين مي گردد. ميزان ديه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به اتمام رسيده است.» که پس از تکميل تحقيقات به شرح ذيل به صدور دادنامه ۱۰۳۹ـ۱۵/۷/۱۳۹۲ منتهي گرديده :

«درخصوص اتهام آقاي آلبوغبيش فرزند عبدالباري متولد ۱۳۵۸ شغل آزاد اهل و ساکن آبادان فاقد سابقه داير بر بي احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غيرعمدي، با توجه به محتويات پرونده، شکايت شاکي، گزارش مرجع انتظامي، گواهي پزشکي قانوني و نظريه کارشناس تصادفات، اقارير صريح مقرون به واقع متهم و مفاد کيفرخواست صادره، لذا اين دادگاه اتهام انتسابي به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد۷۰۹.۵۶۳.۴۴۹.۱۹ و۷۱۴ قانون مجازات اسلامی و رعايت بند يک ماده سه قانون وصول برخي درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و پرداخت ديه به ميزان سي صدم ديه کامل و شش هزارم ديه کامل بابت ۱ـ شکستگي استخوان درشت ني و نازک ني ساق پاي چپ. ۲ـ شکستگي استخوان کتف راست. ۳ـ شکستگي استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالايي و پاييني. ۴ـ ساييدگي بالاي ابروي راست و روي گونه راست (دوحارصه). ۵ ـ کبودي دور چشم راست. ۶ ـ کبودي روي شانه چپ و آرنج چپ و يک ديه کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحي بازکردن شکم، در حق خانم خديجه شاوردي محکوم و اعلام مي نمايد. رأي صادره حضوري محسوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجديدنظر استان خوزستان مي باشد. شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومي جزايي کرج نيز طي پرونده کلاسه ۵۰۰۰۶۶۳ در نظير مورد (از بين رفتن طحال) همانند شعبه جزايي آبادان، موضوع را از مصاديق ماده ۵۶۳  قانون مجازات اسلامی تشخيص و به شرح ذيل به صدور دادنامه ۲۵۱۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ مبادرت ورزيده است:
درخصوص اتهام حميدرضا يادگاري فرزند مظفر داير بر ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي نسبت به مجيد سلمان زاده و علي رضا نعمتي دادگاه نظر به محتويات پرونده و تحقيقات مقدماتي، شکايت شاکي خصوصي، گواهي پزشکي قانوني، اقرار صريح متهم در جلسه دادرسي، کيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب و ساير قراين و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابي نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخيص، لذا به استناد ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نظر به فقدان سابقه کيفري و وضع خاص نامبرده به استناد مواد ۱۹و ۳۷ و ۳۸ و ۶۸ و۷۰ و بند ب ماده ۸۶ ناظر به بند ب ماده ۸۳ و ۴۴۹ و ۵۵۹ و ۵۶۳ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۶۲۳ و ۶۱۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را با يک درجه تخفيف به پرداخت مبلغ هشت ميليون و پانصدهزار ريال جزاي نقدي بدل از بيست و نه روز حبس تعزيري در حق دولت و يک فقره ديه کامل بابت خارج کردن طحال و يک درصد ديه کامل بابت ساييدگي حارصه پشت پاي راست و ساق چپ و يک درصد ديه کامل بابت ساييدگي حارصه پيشاني و دو درصد ديه کامل بابت جراحت داميه داخل چشم راست و نه درصد ديه کامل بابت ارش خون ريزي خلف صفاق و پارگي عروق بين دنده اي منجر به خون ريزي داخل حفره جنبي و انجام عمل وسيع شکمي و تعبيه لوله تخليه راست شکم و تعبيه لوله حفره جنبي دو طرف قفسه سينه در حق مجيد سلمان زاده، يک فقره ديه کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد ديه کامل بابت جراحت زير چانه و روي پيشاني و مخاط لب تحتاني در حدّ داميه و يک درصد ديه کامل بابت ساييدگي حارصه ساق چپ و روي پاي راست دوفقره بيست و پنج درصد از يک بيستم ديه کامل بابت شکستگي بيست و پنج درصدي دندان اول و دوم پايين و يک بيستم ديه کامل بابت سقوط دندان دوم پايين و سه درصد ديه کامل بابت جراحت متلاحمه بيني و چهاردرصد ديه کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحي وسيع شکمي و هشت درصد ديه کامل بابت ارش شکستگي شاخ فوقاني و تحتاني استخوان عانه راست لگني و يک و نيم درصد ديه کامل بابت ارش کاهش سي درصدي ارزش عضوي دندان قدامي اول و هشت درصد ديه کامل بابت ارش شکستگي حفره قفسه اي سمت راست لگني در حق عليرضا نعمتي محکوم مي نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ تجديدنظرخواهي در محاکم محترم تجديدنظر استان البرز است. تصاوير گواهي هاي ۵۰۷۷/۴۰۱۲/۹۱ـ۹/۱۲/۱۳۹۱ و ۲۷۳۶/۶۳۰/۹۲ـ۱۶/۶/۱۳۹۲ پزشکي قانوني آبادان در مورد پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي اين شهرستان و ۱۹۱۶۲/م/۲/۳۱ـ۱۶/۵/۱۳۹۲ و ۲۹۱۲۱/م/۲/۳۱ـ۲۲/۷/۱۳۹۲ اداره کل پزشکي قانوني استان البرز مربوط به پرونده ۵۰۰۰۶۶۳ پيوست مي باشد.
ب) طبق مندرجات پرونده کلاسه ۱۰۰۶۸۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي دشت آزادگان خوزستان آقاي ابراهيم حريزاوي فرزند حسن در تاريخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ آقاي مهدي خريبه طرفي زاده را در اثر بي احتياطي در امر رانندگي اتومبيل سواري پرايد ۴۹۴ ب ۷۱ ايران ۱۴ به علت عدم توجه کافي به جلو در حين رانندگي دچار صدمات متعدد نموده که آسيب هاي وارده علاوه بر بروز شکستگي هاي استخوان پاي چپ و پارگي روده اي به برداشته شدن طحال نيز منجر گرديده و در گواهي پزشکي ۱۲/۹۲/الف ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲ ضمن تصريح به ميزان ارش مربوط به صدمات، براي از بين رفتن طحال نيز ۱۰% ديه کامل ارش تعيين کرده اند که بعد از تکميل تحقيقات و صدور کيفرخواست طي دادنامه ۱۷۲۱ـ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند:
«درخصوص کيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب دشت آزادگان عليه آقاي ابراهيم حريزاوي فرزند حسن به اتهام بي احتياطي در امر رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي موضوع شکايت آقاي مهدي خريبه طرفي زاده، دادگاه با عنايت به گزارش مرجع انتظامي، گواهي پزشکي قانوني، نظريه افسر کاردان فني تصادفات و کروکي تصادف ترسيمي توسط ايشان همگي مصون از هرگونه اعتراض مانده اند و اقـرار صريح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلّم بوده و به استناد مواد ۷۱۷ ناظر به ۷۱۴ مصوب ۱۳۷۵قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۷، ۳۸، ۶۸، ۸۳، ۸۶، ۵۵۸، ۵۵۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۴۹، ۷۰۹ و ۷۱۰ همگي ازمجازات اسلامی  متهم را از حيث جنبه عمومي جرم به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي و از حيث جنبه خصوصي جرم (مطالبه ديه) به پرداخت ۱ـ چهارپنجم از يک سوم از يک دوم ديه کامل بابت شکستگي خود شده ران چپ (عمل شده) با بهبودي بدون عيب. ۲ـ يک درصد ديه کامل بابت ارش آسيب نسيج بدمنظر بودن جاي عمل. ۳ـ يک سوم از يک دوم ديه کامل بابت شکستگي خرشده استخوان درشت ني ساق پاي چپ در قسمت يک سوم مياني با بهبودي معيوب عمل شده. ۴ـ چهاردرصد ديه کامل بابت ارش عمل جراحي ساق به همراه آسيب درشت ني در ناحيه زانوي چپ ۵ ـ هشت درصد ديه کامل بابت ارش شکستگي کشکک زانوي چپ عمل شده با بهبودي بدون عيب. ۶ ـ هشت درصد ديه کامل بابت شکستگي استخوان نازک ني پاي چپ با بهبودي. ۷ـ چهاردرصدديه کامل بابت ارش بازکردن شکم تشخيصي به همراه ترميم پارگي روده اي با بهبودي. ۸ ـ چهاردرصد ديه کامل با تشت داميه در ناحيه پيشاني و ناحيه پس سري. ۹ـ ده درصد ديه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشياري شديد. ۹ـ ده درصد ديه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشياري شديد. ۱۰ـ يک درصد ديه کامل بابت حارصه ناحيه کف دست چپ و آرنج دست چپ. ۱۱ـ ده درصد ديه کامل بابت ارش برداشتن طحال. ۱۲ـ چهارپنجم از يک سوم از يک دوم ديه کامل بابت شکستگي خرد شده استخوان درشت ني ساق پاي راست عمل شده با بهبودي بدون عيب. ۱۳ـ يک درصد ديه کامل بابت ارش آسيب نسيج پوستي بدمنظربودن جاي عمل در حق مهدي خريبه طرفي زاده محکوم مي نمايد. رأي صادره حضوري ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر استان خوزستان مي باشد. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي جزايي بوکان نيز در پرونده کلاسه ۱۳۷۹ طي نامه ۹۰۰۷۹ ـ۱۰/۷/۱۳۹۲ از بين رفتن طحال را از مصاديق ماده ۴۴۹قانون مجازات اسلامی تشخيص و براي آن معادل ۵/۱۵ درصد ديه کامل ارش تعيين نموده اند.
تصاوير گواهي هاي پزشک معتمد دشت آزادگان به شماره هاي ۱۷/۵/۹۲الف و ۱۲/۹۲/الف مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲ و ۳/۱۲/۱۳۹۲ و گواهي هاي ۲۴۱۹/۳/۱۰ـ۸/۷/۱۳۹۱ و ۲۸۶۰/۳/۱۰ـ۱۱/۸/۱۳۹۱ و ۳۵۹۱/۳/۱۰ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ پزشکـي قانونـي بـوکان نيـز پيوست است.
سازمان پزشکي قانوني نيز که حسب ظاهر در اين زمينه با مشکل مواجه شده است طي نامه ۷۶۶ـ۹/۱/۱۳۹۴ توضيحات ذيل را ارائه نموده است:

احتراماً، عطف به نامه ۶۲/۲۰/۱۳۹۴/۱۱۰ مورخ ۸/۱/۱۳۹۴ به استحضار مي رساند براساس تعريف پزشکي به مجموعه اي از بافت ها که کار معيني انجام مي دهند مانند قلب، کبد و ... عضو گفته مي شود که با اين تعريف طحال نيز عضو محسوب مي شود، طحال جزئي از دستگاه ايمني محسوب مي شود. در دوره جنيني وظيفه خون سازي دارد و در بزرگسالي وظيفه کمک به ايمني بدن را برعهده دارد. در مواردي که به دنبال اصابت ضربه، پارگي طحال رخ مي دهد طي عمل جراحي طحال را خارج مي نمايند که مشکل عمده اي ايجاد نمي شود و فقط به تزريق نوعي واکسن نياز است. با توجه به مراتب مذکور نظر به اينکه شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه هاي عمومي جزايي آبادان و کرج براساس دادنامه هايي که صادر کرده اند طحال را عضو فرد محسوب و براي از بين رفتن آن مطابق ماده ۵۶۳مجازات اسلامی ديه کامل تعيين نموده اند ولي دادگاه هاي عمومي جزايي دشت آزادگان و بوکان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده ۴۴۹ همين قانون به ميزان هاي مختلف ارش مقرر کرده اند و چون با اين ترتيب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصميم کرده و آراء متهافت صادر نموده اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تقاضاي طرح موضوع براي صدور رأي وحدت رويه قضايي را درخواست مي نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
ج: نظريه دادستان کل کشور
درخصوص اختلاف به وجود آمده در آراء محاکم نسبت به تعيين ديه و ارش در مورد ايراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال في مابين فقها عظام سه نظر وجود دارد:
۱ـ ديه مقدره را منحصراً مخصوص اعضاي بيروني مي دانند نه اعضاي داخلي، در مورد اعضاي داخلي به ارش معتقدند.
۲ـ ديه را مخصوص اعضاي بيروني با ديه مقدره و اعضاي رئيسه داخلي مي دانند.
۳ـ ديه مقدره به طور مطلق شامل اعضاء اعم از داخلي و غيرداخلي مي دانند.
در برخي نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آيت الله مکارم شيرازي) درخصوص اعضاي داخلي به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.
با اشاره به اين نظرات اگر ما باشيم و اين فتاوا، ترديدي نيست که طحال در عداد اعضاي داخلي که ديه غيرمقدره دارد و فقها قديماً و وحديثاً آن را در عداد اعضاي داراي ديه مقدره ندانسته اند که طبعاً مي بايست به ارش و حکومت استناد شود و اين مطلب درستي است، اما در مواجهه با ماده ۵۶۳قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قيد زدن به اطلاق اين ماده ازقانون مجازات اسلامی  محتاج دليل است که ما دليلي بر آن نداريم. با توضيحاتي که معاون محترم پزشکي قانوني دادند طحال عضوي از اعضاي داخلي بدن مي باشد و ماده مذکور هم به طور مطلق بيان شده و ممکن است برخي از همکاران بيان کنند بهتر است ما ارش منظور نماييم، ولي ما در اينجا در مقام تعيين بهتر نيستيم و مي خواهيم ببينيم دليلي وجود دارد که اين اطلاق نسبت به طحال رعايت نشود؟ اگر بخواهيم به  قانون عمل کنيم ماده ۵۶۳ درخصوص از بين بردن طحال به عنوان يکي از مصاديق اعضاي داخلي بدن تعيين ديه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه کلّما في الانسان فهواثنان... نصف ديه دارد و اگر واحد بود يک ديه کامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دوتاي آن يک ديه کامله است و اگر يکي بود ديه کامله است.
اين يک قاعده است و اين قاعده نيز اطلاق دارد و قيدي ندارد که اعضاي داخلي يا خارجي، پس اقتضاي قاعده که متن روايت است اطلاق است قيدي ندارد و اقتضاي قانون که مبتني بر قاعده است نيز اطلاق دارد قيدي ندارد. طبعاً بايد گفت به عنوان يکي از اعضاي داخلي بدن يک ديه کامل دارد. اين نظر هم با اطلاق قاعده مي سازد و اطلاق قانون با روايت هم سازگاري دارد و در رأي شعبه نمي توان خدشه نمود. لکن ما با نظريه فقهي مقام معظم رهبري مدظله العالي مواجه مي باشيم که با دو قيد فرمودند: «در از بين رفتن طحال ظاهراً ارش مي باشد لکن اگر مصالحه شود بهتر است.» (قريب مضمون) که اگر نظر ايشان در اين باب به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقيه حاکم بايد اين نظر را مورد عمل قرارداد و فصل الخطاب بدانيم.
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب ديات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومي ديه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش ديه اعضاي فرد و زوج وضع شده است و با عنايت به فتاوي معتبر فقهي، مبني بر تعيين ارش براي از بين بردن طحال و اينکه در فصل ديه مقدر اعضاء براي طحال ديه مقدر منظور نشده است؛ بنابراين در صورت از بين بردن اين عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخيص مي شود و دادگاه بايد با رعايت مقررات اين ماده براي آن ارش تعيين کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه هاي عمومي (جزايي) بوکان و دشت آزادگان که بر اين اساس صادر شده است به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور صحيح و موافق قانون تشخيص مي شود. اين رأي مطابق مقررات ماده ۲۷۰  قانون آیین دادرسی دادگاه های انقلاب اسلامی در امور کيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي کشور لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com