سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


رأي وحدت رويه شماره 735 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع تغيير قاضي صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي نافي صلاحيت دادگاه مرجوع اليه نخواهد بود


رأي وحدت رويه شماره 735 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع تغيير قاضي صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي نافي صلاحيت دادگاه مرجوع اليه نخواهد بود

 

 

شماره۸۵۰۱/۱۵۲/۱۱۰                                                        ۳/۱۰/۱۳۹۳

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۳۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي گردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۳/۳۵ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم نماينده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۳۵ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار مي رساند دادستان محترم عمومي و انقلاب گرمي، طي گزارشي اعلام کرده قضات شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل طي دادنامه شماره ۴۰۳۵۰۰۷۷۶ـ ۱۳/۷/۱۳۹۱ تغيير قاضي صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي را موجب تغيير در صلاحيت قاضي مرجع مرجوع اليه ندانسته، در حالي که شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان طي رأي شماره ۳۴۰۰۲۴۰ـ ۹/۳/۱۳۹۱ تغيير قاضي صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي را موجب تغيير در صلاحيت مرجع مرجوع اليه دانسته و در نهايت تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي را نموده است.
اجمال قضيه اين است:
الف: در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۲۵ دادگاه عمومي بخش انگوت موضوع اتهام آقايان جان حسين اصلاني و غيره داير بر ممانعت از حق و شکايت متقابل چند نفر ديگر آقاي دادرس دادگاه چنين رأي داده و استدلال کرده که چون از ناحيه اينجانب شکايتي عليه برخي از شکات و متشاکيان مطرح مي باشد به استناد بند هـ ماده ۴۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، قرار امتناع از رسيدگي صادر و اعلام مي گردد و پرونده را به دادسراي عمومي گرمي فرستاده است، اما پس از مدتي با تغيير قاضي دادگاه بخش انگوت داديار دادسراي عمومي گرمي قرار عدم صلاحيت خود را صادر و پرونده را به دادگاه مزبور اعاده داده است. رئيس دادگاه عمومي انگوت با استدلال به اينکه تغيير قاضي صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي موجب عدم صلاحيت قاضي مرجوع اليه و اعاده پرونده نمي شود دادگاه انگوت را صالح ندانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان اردبيل ارسال نموده است و شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل طي دادنامه صدورالذکر اجمالاً چنين رأي داده است: با عنايت به محتويات پرونده و مداقه در اوراق پرونده و استدلال قضات محترم بدوي صرف نظر از اينکه قرار امتناع از رسيدگي به لحاظ جهات ردي که مقنن در ماده ۴۶ از قانون آيين دادرسي [ دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] کيفري احصاء کرده قابل تجديدنظرخواهي نمي باشد. نظر به اينکه صرف صدور قرار امتناع از رسيدگي از دادگاه بخش انگوت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرمي با فرض اينکه دادگاه عمومي بخش انگوت با يک حاکم اداره مي شود دعوي مطروحه از صلاحيت آن دادگاه خارج و دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان گرمي به لحاظ صلاحيتي که براي وي ايجاد شده مکلف به رسيدگي مي باشد و مناط عدم صلاحيت ناشي از صدور قرار امتناع از رسيدگي، ملاحظه شرايط زمان صدور قرار مي باشد و انتصاب رئيس جديد يا تغيير قاضي بخش انگوت تغييري در صلاحيت هاي محقق شده سابق ايجاد نمي نمايد. نظر به مراتب اعلامي با صالح دانستن دادسراي عمومي و انقلاب گرمي که در معيت دادگاه عمومي جزائي آن حوزه قضايي انجام وظيفه مي نمايد رفع اختلاف مي نمايد.
ب: در مورد مشابه شعبه اول دادگاه تجديدنظر  استان اردبيل، طي دادنامه شماره ۳۴۰۰۲۴ـ ۹/۳/۱۳۹۱ اجمالاً چنين رأي داده است: نظر به اينکه رسيدگي دادگاه محترم بدوي با لحاظ صدور قرار امتناع از رسيدگي از سوي رئيس سابق شعبه اول دادگاه محترم عمومي نير به عنوان نزديک ترين دادگاه به حوزه قضايي نيز به عمل آمده و حسب اعلام امور اداري دادگستري کل استان اردبيل رئيس دادگاه نيز (در حکم نام قاضي نوشته شده است) در تاريخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ از حوزه قضايي نيز منفک گرديده و در حال حاضر تصدي دادگاه نيز با همکار قضايي غيرممتنع مي باشد تجديدنظرخواهي نه به جهاتي که اعلام شده، بلکه به جهت صدور رأي از دادگاه غيرصالح وارد است، لذا با اجازه حاصل از ماده ۳۵۸ قانون آيين دادرسي [ دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني و مستنداً به بند د ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۲ قانون مرقوم و قاعد (اذا ازال المانع عادالممنوع) ضمن نقض دادنامه معترض عنه ارسال پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه محترم عمومي شهرستان نير به عنوان دادگاه ذي صلاح مقرر مي نمايد؛ علي هذا ملاحظه مي فرماييد که شعب محترم اول و دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل درخصوص يک موضوع رأي متفاوت صادر کرده اند، لذا مراتب مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري جهت طرح در هيأت عمومي و کسب نظر قضات محترم ديوان عالي کشور به خدمت اعلام مي گردد.
دادستان کل کشور ـ سيدابراهيم رئيسي
ج: نظريه نماينده دادستان کل کشور
نظر به اينکه صلاحيت مراجع قضايي به موجب قانون مشخص مي شود و با صدور قرار امتناع از رسيدگي توسط قاضي رسيدگي کننده دادگاه عمومي و نبودن شعبه هم عرض در محل، پرونده به نزديک ترين حوزه قضايي ارجاع مي گردد؛ لذا با تغيير قاضي دادگاه مبدأ هر چند صلاحيت دادگاه اعاده شده، لکن اين امر تکليفي را براي حوزه مرجوع اليه در صدور قرار عدم صلاحيت ايجاد نمي کند و به معناي سلب صلاحيت آن نيست، لذا با نظر شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل که مشعر بر اين معناست، موافقم.
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
در مواردي که دادرس دادگاه به سبب وجود يکي از جهات رد، قرار امتناع از رسيدگي صادر مي نمايد و به علت نبودن دادرس و يا شعبه ديگر، پرونده به نزديک ترين دادگاه هم عرض ارجاع مي گردد؛ تغيير دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و لحاظ رأي وحدت رويه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور نافي صلاحيت دادگاه مرجوع اليه نخواهد بود؛ بر اين اساس رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به اکثريت آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com