سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


ارِائه مشاوره جهت اعتراض به رای شورای حل اختلاف ، هزینه مشاوره نوشتن داد خواست 100/000 تومان میباشد .


نمونه آراء اخذ شده توسط سید حسین موسوی از شعب مختلف

1.   اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

2.   واخواهي (نسبت به رأي تمكين)

3.   اعتراض به رای شورای حل اختلاف

4.   مطالبه ی طلب

5.   مطالبه خسارت دادرسی-الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت

6.   مطالبه خسارت دادرسی-مطالبه مهریه

7.   تجاوز به عنف

8.   رابطه نامشروع غیر زنا

9.   مطالبه وجه چک

10.  واخواهی

11. مطالبه نفقه

12.  تجدید نظر خواهی

13.  مطالبه ی خسارت دادرسی-مطالبه مهریه

14.  الزام به تنظیم سند رسمی ملک

15. اعتراض ثالث به رای-غیرمالی

16.  مطالبه ی طلب

17.  مطالبه ضرر و زیا ن ناشی از جرم-مطالبه طلب

18. تقاضای توقیف و ابطال اجراییه ثبتی

19. طلاق توافقی

20. تخلیه

21. اثبات نسب

22. صدور چک بلامحل

23.طلاق توافقی2

24. تنظیم صلح نامه رسمی

25. انتقال مال غیر

26.  مطالبه وجه

27. مطالبه وجه چک2

28.  ملاقات فرزند

29.  مطالبه نفقه ایام گذشته  به انضمام خسارت دادرسی

30.  حکم تخلیه

31.  مطالبه هزینه دادرسی-مطالبه وجه چک

32.الزام به ایفای تعهد (تحویل پارکینگ)

33.الزام به تنظیم سند

34.  مطالبه وجه التزام

35.  عضويت يا تشكيل شركت‌هاي هرمي به منظور اخلال در نظام اقتصادي از طريق رايانه

36.  الزام به تنظیم سند 2

37.  صدور چک بی محل 2

38. تجديدنظرخوانده نسبت به توقيف اموال(فرش‌)

39.  طلاق

40.  اعلام فسخ قرارداد

41. گواهی عدم امکان سازش

42.  الزام به تمکین

43.  دستور فروش

44. اعتراض به عمليات اجرايي (موضوع مواد146 و 147 قانون اجراي احكام مدني) ـ تأمين خواسته

 

 

 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com