سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


اثبات نسب


شماره دادنامه:21

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری اسلامی ایران

                                                                                                          شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:               

  تاريخ تنظيم                                                                                                            پيوست:

 

 

به تاريخ: 24//1389   پرونده كلاسه:        شعبه ................. مجتمع قضايي خانواده يك

شماره دادنامه:  

واخواه: آقاي ............. به وكالت آقاي سيدحسين موسوي و خانم زهرا محمدي همگي به نشاني سهروردي شمالي روبروي كوچه خشنودي پلاك311 واحد4

خوانده‌:  آقاي ..........

خواسته:  اثبات نسب

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرّر/ فوق‌العاده دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دعوي خواهان ........ فرزند محمد با وكالت آقاي سيدحسين موسوي و زهرا محمدي به طرفيت ........... به خواسته اثبات نسب بنا به ادّعاي وكلاي خواهان خوانده محترم پدر رضا نوروزي است. نظر به اين‌كه پدر خواهاهن در زمان تولد حضور نداشت و پدربزرگ خوانده مبادرت به اخذ شناسنامه نموده است و در نتيجه نام وي در شناسنامه ثبت نگرديده است و خوانده در مقام دفاع اقرار به نسب با خواهان داشته است. دادگاه مستنداً به مادّه‌ي1257 قانون مدني حكم به اثبات نسب خواهان با خوانده صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره حضوري است و ظرف بيست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران قابل تجديدنظرخواهي است

 

دادرس شعبه 256 دادگاه خانواده يك تهران ـ

امضاي تنظيم‌كننده

نشاني: تهران، اتوبان شهيد محلاتي، نبرد جنوبي، جنب آتش‌نشاني و شهرداري

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com