سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


اعتراض به عمليات اجرايي (موضوع مواد146 و 147 قانون اجراي احكام مدني) - تأمين خواسته

 

شماره دادنامه:44

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

 

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                                                                            شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم                                                                        پيوست:

 

پرونده كلاسه:   .......... شعبه دادگاه عمومي حقوقي كرج                    

شماره دادنامه:  

خواهان‌

خواندگان:

خواسته‌ها: 1ـ اعتراض به عمليات اجرايي (موضوع مواد146 و 147 قانون اجراي احكام مدني) 2ـ تأمين خواسته 


رأي دادگاه

در خصوص دعوي اعتراض ثالث اجرايي آقاي ............................  به توقيف اموال .......... موضوع قرار تأمين خواسته به كلاسه ......... 4ـ اج با عنايت به جامع اوراق مندرج در پرونده، اظهارات وكيل خواهان، اظهارات و دفاعيات خوانده رديف اول، محتويات پرونده كلاسه ........ شعبه ........ حقوقي كرج، نظر بر اين‌كه احشام توقيف شده داراي نشانه و پلاك مخصوص به خود داشته كه داراي سوابق در جهاد كشاورزي ............. و خوانده تقاضاي كارشناسي جهت بررسي و نشانه‌هاي آن و تطبيق با مدارك طرفين نموده دادگاه جهت كشف واقع مستنداً به مواد199 و257 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و كارشناس منتخب دادگاه پس از بررسي‌هاي همه‌جانبه، ملاحظه اسناد و مدارك طرفين، بررسي سوابق در منابع رسمي معاينه و بازديد گوسفندهاي توقيف شده همگي حكايت از تطبيق گوسفندان با اسناد و مدارك خوانده رديف اول و شريك وي داشته و هيچ يك از مستندات تقديمي معترض ثالث با    توقيف شده تطبيق نداشته كه مراتب نظريه كارشناسي به وكيل خواهان و خواندگان ابلاغ و مصون از هرگونه ايراد و تعرض باقي مانده و با اوضاع و احوال مسلّم و محقّق قضيه نيز مغايرتي نداشته؛ عليهذا دادگاه دعوي اعتراض ثالث را وارد ندانسته مستنداً به مادّه‌ي147 قانون آيين دادرسي مدني و مادّه‌ي 1257 قانون مدني و مادّه‌ي197 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب حكم بر بطلان دعوي معترض ثالث صادر مي‌نمايد. اين رأي حضوري و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان البرز مي‌باشد.

 

دادگاه حقوقي كرج

امضاي تنظيم‌كننده

 

نشاني: كرج، ميدان نبوت، بلوار ملاصدرا، روبروي پارك نبوت، پلاك124ـ120

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com