سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


اعتراض ثالث به رأي ـ غيرمالي

 

 

شماره دادنامه:15

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری                                                      

اسلامي ايران                                                                                    شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                                                        تاريخ تنظيم:

                                                                                       پيوست:

 

پرونده كلاسه:  ........................... شعبه  .................    دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

دادنامه شماره:  ...............

خواهان:  آقاي ...............

خوانده: آقاي ............................

خواسته: اعتراض ثالث به رأي ـ غيرمالي

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جبري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده/ مقرّر دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست(اعتراض) ........... فرزند ............ به طرفيت خواندگان ............................. به عنوان معترض ثالث به توقيف اموال در پرونده اجرايي اين شعبه به شماره‌هاي ..................... شعبه دوم به شرح دادخواست تقديمي و اظهارات وكيل خواهان مبني بر اين‌كه اموال توقيف شده (فرش) در مغازه واقع در تهران .................. با معرفي محكوم‌له .......... به عنوان اموال محكوم‌عليه ............. توقيف گرديده است اموال مذكور متعلّق به خواهان(معترض) ......... است و ارتباطي به محكوم‌عليه ندارد و مغازه مذكور نيز متعلّق به معترض است؛ لذا تقاضاي رفع توقيف از اموال توقيف شده(فرش) را نموده است، دادگاه با توجه به محتويات پرونده مدارك استنادي طرفين صرف‌نظر از اين‌كه طرفين گواهان و استشهاديه‌هاي ارائه داده‌اند كه فرش‌هاي توقيف شده تعلّق به معترض ........... يا متعلّق به محكوم‌عليه ....... دارد كه دلايل مذكور ارجحيت نسبت به يكديگر ندارند و با توجه به تعارض ادلّه مذكور تساقط مي‌نمايند (الدليلان اذا تعارضا تساقطا)، امّا با توجه به مدارك ارائه شده از سوي معترض در خصوص سابقه فعاليت ايشان در مغازه محل توقيف اموال، ونيز پرداخت عوارض شهرداري، برگ پرداخت ماليات مشاغل، پرداخت هزينه‌هاي مربوط به مغازه و تجهيزات آن و اعلام نشاني مغازه در برگ‌هاي اظهارنامه‌هاي گمركي و ... كه دلالت بر تأييد ادّعاي معترض دارند، بنابراين دعواي خواهان و اعتراض ايشان نسبت به توقيف را وارد دانسته با احراز تصرّف وي در مغازه و اين‌كه اموال و اشياء موجود در مغازه نيز تابع تصرّف و مالكيّت مغازه هستند، بنابراين ادّعاي مالكيّت معترض بر اموال توقيف شده(فرش‌ها) را مطابق با دلايل و مدارك دانسته حكم به رفع توقيف از اموال مذكور صادر و اعلام مي‌نمايد رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران است.

 

رئيس شعبه2دادگاه عمومي حقوقي تهران ـ

امضاي تنظيم‌كننده

نشاني: تهران، ابتداي خيابان سپهبد قرني

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com