سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


اعسار از پرداخت هزينه دادرسي

 

شماره دادنامه:١

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »                

                                                         شماره پرونده:

دادگستري جمهوري اسلامی ایران                                                          شعبه :

  دادگاه عمومي جزايي تهران                                                                         شماره بايگاني شعبه:

 

پيوست:

 

پرونده كلاسه: شعبه ................. دادگاه عمومي جزايي تهران دادنامه شماره .........................

 

خواهان:  ...... وكالت آقاي سيدحسين موسوي نشاني خيابان سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

 

 

 

خوانده:

 

خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسي

 

رأي دادگاه

 

در خصوص دعوي آقاي ...................... به طرفيت آقاي ................ به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از پرداخت محكوم‌به و تقاضاي تقسيط آن موضوع دادنامه     شعبه        جزايي تهران كه نامبرده به اتهام كلاهبرداري به يك سال حبس و پرداخت چهل ميليون ريال به عنوان ردّ مال در حق شاكي و پرداخت همان مبلغ به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شده است دادگاه با توجّه به محتويات پرونده به شرح دادخواست خواهان زنداني بودن خواهان و اظهارات شهود و توجهاً به اقرار خواهان مبني بر اين‌كه قادر است ماهيانه يك ميليون و پانصدهزار ريال اقساط پرداخت نمايد و با توجه به اين‌كه خوانده عليرغم ابلاغ در جلسه رسيدگي حاضر نشده و لايحه‌اي نيز ارسال نكرده است دعوي را وارد دانسته و مستنداً به مواد 1 و20 قانون اعسار و مواد 504 و514 قانون آيين دادرسي مدني ضمن صدور حكم به اعسار خواهان از پرداخت يك‌جاي محكوم‌به (موضوع چهل ميليون ريال) ردّ مال به آقاي نامبرده را ملزم به پرداخت آن به صورت پنج ميليون ريال پيش پرداخت و الباقي پرداختي اقساطي ماهيانه دو ميليون ريال مي‌نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ به خوانده قابل واخواهي در اين شعبه و ظرف مدت 20روز پس از ابلاغ به خواهان قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.

 

 

 

 

 

                دادرس شعبه  دادگاه عمومي جزايي تهران ـ 

امضاي تنظيم‌كننده 

تصوير برابر با اصل است. 

نشاني: تهران، خيابان دماوند، خيابان وحيديه، مجتمع قضايي شهيد مدرس

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com