سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


الزام به ايفاي تعهّد (تحويل پاركينگ)

شماره دادنامه:32

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                          شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم                                                                        پيوست:

پرونده كلاسه:  ................  شعبه ................. دادگاه عمومي(حقوقي) مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

شماره دادنامه:   

خواهان‌: آقاي ............. با وكالت آقاي سيدحسين موسوي و زهرا محمدي همگي به نشاني تهران، سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

خوانده‌:  آقاي ..........

خواسته‌ها:  الزام به ايفاي تعهّد (تحويل پاركينگ)

گردشكار: خواهان دادخوستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده/مقرّر دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

 

رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي سيدحسين موسوي و .......................... وكلاي دادگستري به وكالت از آقاي ................... به طرفيت آقاي ................. به خواسته الزام به ايفاي تعهد (تحويل پاركينگ) (مقوّم به پنجاه و يك ميليون ريال). توضيح اين‌كه به شرح دادخواست اعلام شد «خوانده طبق مبايعه‌نامه تنظيمي در بنگاه اطلاعات مسكن .............. و تعهّدنامه مورخ ........... متعهّد به تأمين و انتقال پاركينگ مورد معامله به خريدار آقاي ................ ظرف مدت يك سال بوده است. با توجه به اين‌كه مدت موردنظر منقضي گرديده و علي‌رغم مذاكرات عديده متأسفانه خوانده از انجام تعهّد خودداري مي‌نمايد با تقديم اين دادخواست و مستنداً به مواد219، 220، 222، 223 و 225 از قانون مدني و مادّه‌ي198 از قانون آيي دادرسي مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر الزام خوانده به انجام تعهّد قراردادي و تحويل پاركينگ و در غير اين صورت پرداخت مبلغ پاركينگ به نرخ عادلانه روز مورد استدعاست» دادگاه نظر به اين‌كه اولاً خانم ........ وكيل خواهان كه در جلسه دادرسي مورخه19/07/1390 حضور يافتند خواسته را از تحويل پاركينگ به لحاظ ميسّرنبودن تحويل آن به مطالبه قيمت روز تغيير دادند ثانياً كارشناس منتخب دادگاه به شرح نظريه ثبت شده به شماره9002233ـ28/8/1390 قيمت يك واحد پاركينگ در ساختمان موردنظر را يكصدوپنجاه ميليون ريال اعلام نمودند. ثالثاً با ابلاغ اين نظريه ايراد و اعتراضي نسبت به آن واصل نشد رابعاً خوانده با ابلاغ قانوني اخطاريه دليلي مبني بر توافق با خواهان در خصوص رضايت خواهان به نفع موجود(آن‌گونه كه در لايحه ثبت شده به شماره9002467ـ13/9/1390 اعلام نمودند) ارائه ننمود؛ لذا دعوي خواهان وارد و ثابت است مستنداً به مادّه‌ي10 از قانون مدني و مادّه‌ي519 از قانون آيين دادرسي مدني رأي به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصدوپنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سه ميليون و شش هزار ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ چهارميليون و هشتصدهزار ريال بابت حق‌الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي ظرف بيت روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.

 

 

رئيس شعبه 219دادگاه عمومي حقوقي تهران ـ

امضاي تنظيم‌كننده

 

نشاني: تهران،  بلوار آيت‌الله كاشاني، نرسيده به ميدان شهرزيبا، خيابان مخابرات، جنب كانون اصلاح و تربیت

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com