سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


الزام به تنظيم سند رسمي ملك

 

 

 

شماره دادنامه:14

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

                                                                                      شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                                                                  شعبه285دادگاه خانواده تهران

                                                                              شماره بايگانی شعبه:

تاريخ تنظيم:      

 

پرونده كلاسه:  910998 شعبه ............... دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

دادنامه شماره:  9209

خواهان:  آقاي ............... با وكالت آقاي سيدحسين موسوي به نشاني سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

خوانده: آقاي ............................

خواسته: الزام به تنظيم سند رسمي ملك

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرّر دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.


رأي دادگاه

در خصوص دعوي خواهان ( ...................... با وكالت آقاي سيدحسين موسوي و خانم زهرا محمدي) به طرفيت خوانده (..........) داير بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي ..... و تحويل مبيع با احتساب هزينه دادرسي و حق‌الوكاله، نظر به اينكه به دلالت مفاد گواهي شماره56073/غ/ش ـ 8/11/91، صادره از اداره ثبت اسناد و املاك منطقه شمال غرب تهران، آپارتمان موضوع پلاك ثبتي صدرالذكر در حيطه مالكيت رسمي خوانده بوده، كه به شرح مبايعه نامه عادي مورخ ............. و با شرايط مندرج در آن، به خواهان فروخته شده است، و لزوم تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به املاك ثبت شده از قواعد مربوط به نظم معاملات و عمومي است، خوانده نيز با وصف ابلاغ قانوني در دادگاه حضور نيافته، ادّعاي خواهان و مستندات ابرازي ايشان را خدشه نكرده است، بنابراين دعوي خواهان به هيأت حاضر محمول بر صحّت تشخيص مي‌شود و به استناد مواد10ـ219ـ222 قانون مدني و مواد198 و519 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه خوانده را به تنظيم سند رسمي انتقال آپارتمان موصوف به نام خواهان، با رعايت شرايط و مندرجات بيع‌نامه اسنادي و در قبال باقيمانده ثمن معامله و با رعايت كليه قوانين و مقرّرات جاري كشور به نام خواهان، محكوم مي‌نمايد. همچنين محكوم مي‌شود پس از تنظيم سند رسمي انتقال، آپارتمان موصوف را واگذار نماید

                                       

                                

رئيس شعبه............ دادگاه خانواده تهران ـ

امضاي تنظيم‌كننده

نشاني: تهران، ابتداي خيابان سپهبد قرني، مجتمع قضايي شهيد بهشتي

 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com