سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


الزام به تنظيم سند

شماره دادنامه:33

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                                                                                     شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم                                                                        پيوست:

 

تاريخ رسيدگي

پرونده كلاسه:

شماره دادنامه:  .........................

مرجع رسيدگي: شعبه .......................... دادگاه حقوقي تهران

خواهان‌: آقاي .................................. با وكالت آقاي سيدحسين موسوي و زهرا محمدي همگي به نشاني تهران، خيابان سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك٣١١واحد4

خوانده‌:  آقاي ...............................

خواسته‌ها:  الزام به تنظيم سند

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرّر/فوق‌العاده دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

 

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي سيدحسين موسوي و زهرا محمدي به وكالت از آقاي .......................... به طرفيت آقاي .......................... به خواسته الزام به تنظيم سند قطعه نهم آپارتمان احداثي در پلاك ثبتي ............... واقع در بخش11 تهران با احتساب هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل مقوّم به دو ميليون‌ويكصد هزار ريال مستند دعوي خواهان مبايعه‌نامه عادي شماره ..................... تنظيمي فيمابين طرفين مي‌باشد خوانده در جلسه دادرسي حضور نيافته و ايرادي به عمل نياورده است با استعلام از ثبت اسناد و املاك قلهك مالكيت پلاك ثبتي فوق به نام آقاي يوسف اصلاني اعلام شده است؛ بنابراين با احراز صحت قرارداد موصوف و لزوم تبعيت از آثار و نتايج آن دعوي خواهان به نظر ثابت تشخيص با استناد به مواد219ـ220 قانون مدني و مادّه‌ي519 قانون آيين دادرسي مدني رأي به محكوميت خوانده به انتقال رسمي قطعه نهم آپارتمان از پلاك ثبتي 3834/46 بخش 11 تهران در يكي از دفاتر اسناد رسمي با تمامي توابع و لواحق مندرج در قرارداد و پرداخت حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ پانصدوهشتادودوهزار ريال هزينه دادرسي در حق خواهان صادر مي‌نمايد. رأي صادره غيابي محسوب و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه مي‌باشد. /ف11/8

 

 

رئيس شعبه 118 دادگاه حقوقي تهران

 

امضاي تنظيم‌كننده

نشاني: تهران، 

 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com