سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


الزام به تنظيم سند2


شماره دادنامه:36

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

 

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                                                                                             شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم                                                                        پيوست:

 

تاريخ رسيدگي: ... /87

پرونده كلاسه:  ................. 

شماره دادنامه:  .................

مرجع رسيدگي:  شعبه .................. دادگاه حقوقي تهران

خواهان‌:  آقاي ..................... با وكالت آقاي سيدحسين موسوي به نشاني خيابان سهروردي جنوبي، روبروي پمپ بنزين

خوانده

خواسته‌: الزام به تنظيم سند

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرّر/فوق‌العاده دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

درباره دعوي آقاي سيدحسين موسوي به وكالت از ............................ به خواسته صدور حكم بر اثبات وقوع عقد صلح مورخ12/12/58 نسبت به ملك پلاك ثبتي ................ و الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي آن به شرح دادخواست تقديمي كه توضيح داده طرفين ورثه مرحوم ابوالفضل نيك‌ناني هستند كه مورث برابر صلح‌نامه 12/12/1358 ملك پلاك ثبتي صدرالذكر را به محمد ........................ صلح نموده و ورثه نيز صلح‌نامه را گواهي نمودند؛ لذا تقاضاي محكوميت خواندگان را به انتقال سند رسمي آن به نام خواهان دارد. دادگاه نظر به اين‌كه خواهان در جلسه اوّل دادرسي خواسته را صرفاً تنظيم سند رسمي تعيين نموده و توجه به نكات و پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاك قلهك به شماره 58523 مورخ22/07/87 كه مالكيّت خواندگان را بر پلاك مذكور اعلام نموده و التفات به گواهي حصر وراثت شماره ......... كه دلالت بر احراز سمت خواندگان دارد و اين‌كه خواندگان حاضر نشده و دفاعي به عمل نياورده‌اند دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص و به استناد مواد10 و219 و220 و227 از قانون مدني و 760و 761 از قانون مذكور حكم بر محكوميت خواندگان به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي ملك پلاك .......... به نام خواهان صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره غيابي و 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي است.

 

 

رئيس شعبه 117دادگاه حقوقي تهران ـ

امضاي تنظيم‌كننده

 

نشاني: تهران، 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com