سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


تجاوز به عنف

 

 

شماره دادنامه:7

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

 شماره پرونده:

 

       دادگستري جمهوري اسلامی ایران                   شعبه72 دادگاه كيفري استان تهران                                                   

                                                                      تاريخ تنظيم:

                                                                                                               پيوست:

 

پرونده كلاسه:                                                  شماره دادنامه:

مرجع رسيدگي: شعبه .............. دادگاه كیفري استان تهران به تصدّي رئيس شعبه آقاي

 

 

هيئت مستشاران دادگاه: ....................... (مستشاران)

شاكي: .................................

متهم: .........................

اتهام: تجاوز به عنف

به تاريخ 29/3/92 در وقت رسيدگي، فوق‌العاده دادگاه كیفري استان تهران به تصدّي امضاكنندگان ذيل تشكيل است. پرونده‌ي        تحت‌نظر است. دادگاه به بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و پس از مشاوره با استعانت از خداوند متعال بر اساس نظريه اكثريت قضات به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

 

رأي دادگاه (اكثريت)

در خصوص شكايت ......................... عليه آقاي .................... با وكالت آقاي سيدحسين موسوي داير بر مطالبه ارش‌البكاره با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اين‌كه مطابق دادنامه شماره ............... مورخ26/6/91 صادره از سوي شعبه ....... دادگاه كيفري استان تهران متهم از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شده است. بنابراين زناي صورت‌گرفته توسط متهم به عنف و اكراه نبوده و ازاله بكارت و عمل زنا با رضايت شاكيه بوده است؛ بنابراين طبق فتواي فقها عظام و مفهوم مخالف مسئله5 ج2 صفحه584 تحريرالوسيله حضرت امام(ره)كه مقرّر داشته: «اگر مكره باكره باشد، احتياط در پرداخت ارزش‌البكاره است» و مطابق مادّه‌ي231 قانون مجازات اسلامي مصوب1/2/1392 با رعايت مادّه‌ي10 همان قانون، شكايت شاكيه موجود نبوده و ضمن ردّ شكايت حكم بر برائت متهم صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف 20روز توسط شاكيه قابل اعتراض در يكي از شعب ديوانعالي كشور مي‌باشد.

 

صبحي قشلاقي ـ رئيس شعبه72 دادگاه كيفري استان تهران

مستشاران دادگاه:

 

 

امضاي‌تنظيم‌كننده

نشاني: تهران، خيابان خيام شمالي، مجتمع امام خميني، دادگاه‌هاي كيفري استان تهران

 

  بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com