سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


تجديدنظرخوانده نسبت به توقيف اموال(فرش‌)

 

شماره دادنامه:38

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                          شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم                                                                        پيوست:

 

پرونده كلاسه:  .................  شعبه ................. دادگاه تجديدنظر استان تهران

شماره دادنامه:  .................

تجديدنظرخواه‌

تجديدنظرخوانده

تجديدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره ....................... شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي تهران

رأي دادگاه

تجديدنظرخواهي آقاي .................................. نسبت به دادنامه شماره ...................... مورخ11/08/1390 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي تهران مي‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف، اعتراض ثالث اجرايي تجديدنظرخوانده نسبت به توقيف اموال(فرش‌هاي) موجود واقع در مغازه فرش‌فروشي به آدرس تهران ........................ عنوان اموال محكومٌ‌عليه پرونده اجرايي ..................... توقيف گرديده به شرح استدلال منعكس در رأي مورد پذيرش قرار گرفته، حكم به رفع توقيف از اموال مذكور صادر شده است. اينك با بررسي محتويات و مستندات پرونده و مطالعه لوايح ابرازي طرفين، نظر به اين‌كه اولاً در اين مرحله ايراد موجه و مدلّلي كه با يكي از جهات تجديدنظرخواهي منطبق بوده و مؤثر در نقض و بي‌اعتباري دادنامه معترض‌ٌعنه گردد، اقامه نشده است. ثانياً مدارك مضبوط پرونده من حيث‌المجموع دلالت بر مالكيت تجديدنظرخوانده نسبت به منافع مغازه مستأجره و تبعاً اموال موجود در آن دارد و دليل اثباتي خلاف مدارك ابرازي ارائه نگرديده و استشهاديه تقديمي و نيز اظهاراتگواهان معرفي شده از سوي تجديدنظرخواه معارض با استشهاديه ابرازي و نيز گواهي شهود معرفي شده توسط تجديدنظرخوانده بوده و قابليت اعتنا نداشته و فاقد ارزش اثباتي است. ثالثاً رأي دادگاه بدوي با توجه به مباني و مستندات و استدلال مرقوم در آن موافق مقررات قانوني و با رعايت اصول دادرسي صادر شده است. بنا به مراتب مذكور، به تجويز مادّه‌ي358 قانون آيين دادرسي مدني، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجديدنظر خواسته تأييد و استوار مي‌گردد. اين رأي قطعي است.

 

 

رئيس شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران                            

    مستشار شعبه

امضاي تنظيم‌

 

نشاني: تهران،  خيابان خيام شمالي، مجتمع امام خميني، دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران

 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com