سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


تجديدنظرخواهي

 

 

 

شماره دادنامه:12

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

 

       شماره پرونده:

                                            شعبه53 دادگاه تجديدنظر استان تهران                                                                                                                                            

      دادگستري جمهوري  اسلامي ايران                                 

 ( مجتمع شهيد محلاتي)                         تاريخ تنظيم دادنامه:

 

پيوست:

 

پرونده كلاسه:            شعبه 53 دادگاه تجديدنظر استان تهران 

دادنامه شماره

تجديدنظرخواه:  آقاي ............... به نشاني سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

تجديدنظرخوانده: آقاي ............................

تجديدنظرخواسته از دادنامه شماره .......................

گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي سيدحسين موسوي به وكالت از آقاي ...... نسبت به دادنامه شماره ............... مورخ 26/7/91 صادره از شعبه ......... دادگاه عمومي جزايي تهران كه به موجب آن قرار ردّ تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره0331 مورخ6/4/91 به لحاظ عدم پرداخت هزينه   تجديدنظرخواهي در مهلت مقرّر قانوني صادر و اعلام گرديده با توجه به لايحه اعتراضيه مثبوت به شماره 00602 مورخ21/8/91 مضبوط در پرونده و اين‌كه اعتراض به حكم كيفري با تنظيم دادخواست صورت پذيرفته و اخطار رفع نقص از ناحيه دادگاه با هزينه دادرسي بر اساس هزينه حقوقي متصوّر گرديده است؛ عليهذا با وارددانستن اعتراض واصله استناداً به مواد240 و 257 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته نظر به اين‌كه در اين مرحله از دادرسي از دادنامه شماره00331 مورخ6/4/91 صادره از دادگاه مذكور كه به موجب آن تجديدنظرخواه به اتهام صدور يك فقره چك بلامحل به مبلغ سيصدوپنجاه ميليون ريال دليل موجهي از موجبات بي‌اعتباري و النهايه نقض آن را فراهم سازد، ارائه و اقامه نشده، لذا آن را مردود اعلام مي‌نمايد؛ ليكن در وضعيت فعلي به لحاظ فقد سابقه نامبرده را مستحق تخفيف تشخيص عيلهذا دادگاه استناداً به مواد257 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره2 ماده22 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تمامي حبس   مورد حكم را به ده ميليون ريال جزاي نقدي تبديل و به شرح معنون دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد و استوار مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.

 

رئيس شعبه53 دادگاه تجديدنظر استان تهران

مستشار دادگاه

 

امضاي تنظيم‌كننده

نشاني: تهران، خيابان خيام شمالي، مجتمع امام خميني، دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران

 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com