سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


تخلیه

شماره دادنامه:20

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                                              شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                   تاريخ تنظيم:

                                                                            پيوست:

 

تاريخ رسيدگي: .........................           شماره پرونده: ..........................       شماره دادنامه: ..........................

مرجع رسيدگي:

خواهان: آقاي ............وكالت آقاي سيدحسين موسوي به نشاني خيابان سهروردي شمالي، روبروي كوچه خوشنودي پلاك ٣١١.

خوانده‌:  آقاي ..........

خواسته‌:  تخليه

گردشكار: موجر ضمن تقديم درخواستي اظهار داشته يك باب واحد مسكوني را به مستأجر(خوانده) به اجاره واگذار نموده، اما عليرغم پايان يافتن مدت اجاره در تاريخ .......... از تخليه مورد اجاره خودداري مي‌نمايد. لذا تقاضاي خليه را نموده است. شورا پس از بررسي درخواست مطروحه و مطالعه اصول مستندات متقاضي و تبادل‌نظر توسط اعضا و ملاحظه قبض پرداخت مبلغ ............ ريال به حساب سپرده دادگستري به عنوان ......... از سوي موجر ختم رسيدگي اعلام آن به شرح زير مبادرت به اتخاذ تصميم قانوني مي‌نمايد.

دستور تخليه

در مورد درخواست موجر مبني بر تخليه يك باب واحد مسكوني .............. به پلاك ثبتي شماره ............. بخش ......... تهران واقع در ........... نظر به اين‌كه رابطه استيجاري مابين طرفين به حكايت مندرجات سند اجاره عادي ابرازيكه در حين تنظيم توسط دو شاهد گواهي شده ثابت بوده و چون عقد اجاره مقتضي گرديده و موجر با تقديم درخواست عدم رضايت خود را بر ادامه رابطه استيجاري اعلام داشته، لذا استمرار تصرّف مستأجر در عين مستأجره فاقد وجاهت شرعي و قانوني بوده و در اجراي بند مادّه‌ي7 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مواد3 و4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1376 دستور تخليه يد مستأجر از عين مستأجره فوق صادرو اعلام مي‌دارد اجراي احكام مدني دادگستري ظرف بيست و چهار ساعت نسخه دوم اين دستور را به مستأجر ابلاغ و ظرف هفت روز پس از ابلاغ نسبت به اجراي تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر اقدام نماييد.

 

عضو اول (رئيس)                                      عضو دوم                                   عضو سوم

نام و نام خانوادگي                                        نام و نام خانوادگي                                نام و نام خانوادگي

    

 

نظريه مشاور شورا:       

                                                                                   نام و نام خانوادگي

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com