سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


تقاضاي توقيف و ابطال اجرائيه ثبتي

شماره دادنامه:18

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                                                               شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                                                  تاريخ تنظيم:

                                                                                  پيوست:

 

به تاريخ:                                پرونده كلاسه: .................             شماره دادنامه:

 

مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) تهران

خواهان: آقاي ............. به وكالت سيدحسين موسوي خيابان شريعتي بالاتر از پل سيدخندان خيابان سيمرغ كوچه وزان پلاك18

خوانده‌:  آقاي ..........

خواسته‌: تقاضاي توقيف و ابطال اجرائيه ثبتي

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه به كلاسه فوق و جير تشريفات قانوني در وقت مقرّرـ فوق‌العاده دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست تقديمي وكيل خواهان به خواسته توقيف و ابطال اجرائيه ثبتي شماره ش/چ ....... اداره چهارم اجراي اسناد رسمي تهران و به اجمال اظهارداشت چك مذكور از باب تضحيحي انجام تعهّد مبني بر ساخت يك دستگاه خم‌كن توسط موكّل بوده است كه در اختيار خوانده قرار داده شده، ليكن عليرغم اين‌كه موكّل به انجام تعهّد اقدام نموده است خوانده مبادرت به اقدام در خصوص وصول وجه چك مذكور نموده است. خوانده به شرح لايحه شماره1197 مورخ1/5/86 ضمن پذيرش تضمين بودن چك مذكور بيان داشته كه خواهان نسبت به انجام تعهّد خود اقدام ننموده و هيچ‌گونه قرارداد كتبي هم نبوده و مشاراليه مكلّف به تحويل فوري بوده است و دستگاه ساخته شده توسط خوانده با توجه به بررسي توسط كارشناس داراي 45 فقره ايراد فني بوده است خواهان برق سه فاز براي دستگاه نداشته و حسبيتي فاكتور مكلّف به تحويل فوري دستگاه بوده است. دادگاه با عنايت به اين‌كه حسب اظهارات طرفين دستگاه موضوع تعهّد مورد ساخت قرار گرفته است، ليكن خوانده مدعي ناقص بودن و ايراد داشتن دستگاه مي‌باشد كه اين مسئله با توجه به اصل صحت و لزوم حاكم بر قرارداد اقدام حقوقي خاصي را ايجاد مي‌كند، فلذا مطالبه وجه چك مذكور كه تحت عنوان تضمين انجام تعهّد حسب اتفاق .......... بوده است بدون تعيين تكليف اصل تعهّد صحيح نبوده است، لذا دادگاه خوانده دعوي را در مطالبه وجه چك محق تشخيص نداده مستند به مواد1، 2، 4 و5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال1320 حكم بر ابطال اجرائيه موضوع دعوي صادر و اعلام مي‌نمايد به علاوه خوانده را به پرداخت خسارت دادرسي به ميزان 30،400،000 ريال در حق خواهان محكوم مي‌نمايد. رأي صادره حضوري ظرف بيست روز قابل تجديدنظر مي‌باشد.

 

رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي(حقوقي) تهران ـ

امضاي تنظيم‌كننده

نشاني:

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com