سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


حكم تخليهشماره دادنامه:30

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                          شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم                                                                        پيوست:

 

تاريخ رسدگي: 22/12/91            

شماره پرونده:  ............... 

شماره دادنامه:  .................

مرجع رسيدگي: حوزه .................... شوراي حل اختلاف منطقه12ـ13 تهران

خواهان:  آقاي .......... ... به وكالت آقاي سيدحسين موسوي و خانم زهرا محمدي همگي به نشاني سهروردي شمالي روبروي كوچه خشنودي پلاك311 واحد4

خوانده: ...............

خواسته:  حكم تخليه

گردشكار: خواهان دادخواستي/درخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرّر/ فوق‌العاده حوزه به تصدّي امضاءكنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل‌نظر ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

گزارش اصلاحي

در خصوص دادخواست خانم .................... با وكالت سيدحسين موسوي به طرفيت آقاي ........................ مبني بر حكم تخليه به استناد اجاره‌نامه مورخ................. وكالت شماره ..................... صلح‌نامه شماره .............. گواهي انحصار وراثت وكالت شماره ..................... وكالت‌نامه شماره .................... شعبه با عنايت به دعوت از طرفين و استماع اظهارات وكيل خواهان و عدم حضور خوانده علي‌رغم ابلاغ وقت رسيدگي به نحو قانوني و عدم ارسال لايحه و دفاعيه مؤثر عليه دادخواست تقديمي شعبه با بررسي اوراق پرونده و با توجه به انقضا مدت اجاره و احراز رابطه استجياري طرفين ادّعاي خواهان را مقرون بر صحّت دانسته و مستنداً به مادّه‌ي494 قانوني مدني حكم به تخليه ملك استيجاري صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين حوزه و 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي محل مي‌باشد.

 

 

قاضي مجتمع12 و13 شوراي حل اختلاف

استان تهران

امضاي تنظيم‌كننده

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com