سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


خواسته: اعتراض به رأي شوراي حل اختلاف

 

شماره دادنامه:٣

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »                       

 شماره پرونده:

دادگستري جمهوري اسلامی ایران                                      شعبه:     

دادگاه عمومي(حقوقي) مجتمع قضايي                               شعبه:

تاريخ تنظيم:                                                                                                       

پرونده كلاسه:                                                          دادنامه شماره:

 

مرجع رسيدگي: شعبه ..................... دادگاه عمومي حقوقي تهران

خواهان: آقاي ................ وكالت آقاي سيدحسين موسوي نشاني خيابان سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

خوانده:

خواسته: اعتراض به رأي شوراي حل اختلاف

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده، مقرّر دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص اعتراض آقايان 1ـ سيدحسين موسوي 2ـ ....................... نسبت به دادنامه شماره ................. مورخ 12/2/88 به طرفيت آقاي .............................. كه دلالت بر صدور قرار ابطال دادخواست خواهان بدوي به استناد ماده95 قانون آيين دادرسي مدني دارد نظر به اين‌كه اخطاريه ارسالي جهت وكيل رديف اول خواهان بدوي .................... جهت اداي توضيح متضمن درج موارد توضيح نيست و ضرورت دارد كه مرجع رسيدگي‌كننده موارد اخذ توضيح را در اخطاريه ارسالي قيد نمايد؛ لذا دادنامه صادره مستوجب نقض است دادگاه مستنداً به ماده353 قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض قرار صادره معترض‌عنه پرونده را جهت رسيدگي ماهيتي به حوزه 22 شوراي حل اختلاف تهران اعاده مي‌نمايد، حكم صادره قطعي است.

 

            رئيس شعبه    دادگاه عمومي حقوقي تهران ـ 

نشاني: تهران، بلوار آيت‌الله كاشاني، نرسيده به ميدان شهر زيبا، خيابان مخابرات، جنب كانون اصلاح و تربيت بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com