سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


خواسته: مطالبه طلب

 

 

 

شماره دادنامه:٤

« فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

  شماره پرونده:

  دادگستري جمهوري اسلامی ایران                           شعبه  : 

دادگاه عمومي جزايي تهران                              شماره بايگاني شعبه:

  تاريخ تنظيم:

      پيوست:

 

پرونده كلاسه:  شعبه ................................ دادگاه عمومي(حقوقي) مجتمع شهيد محلاتي تهران دادنامه شماره

خواهان:........ سيدحسين موسوي به نشاني تهران، سهروردي شمالي، روبرو كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

خوانده:

خواسته: مطالبه طلب

رأي دادگاه

در خصوص دعوي .......................... با وكالت آقاي سيدحسين موسوي به طرفيت آقاي .................... به خواسته مطالبه مبلغ 50/400/000  تومان وجه دو فقره چك و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و خسارت تأخير تأديه به استناد تصوير مصدق دو فقره چك به شماره50 ..... بانك صادرات و 88 بانك صادرات شعبه سرچشمه و گواهي عدم پرداخت وكيل خواهان توضيح داده خوانده به موجب دو فقره چك مبلغ آن را بدهكار است خوانده در جلسه دادرسي عليرغم دعوت از طريق نشر آگهي حاضر نشده و دليلي بر ردّ خواسته خواهان ارائه نكرده، بنا به مراتب خواسته خواهان را حمل بر صحّت تشخيص به استناد مواد313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آيين دادرسي مدني و تبصره الحاقي ماده‌ي2 قانون صدور چك خوانده را به پرداخت مبلغ 50/400/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 19,050,000  ريال هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تأخير تأديه از تاريخ چك‌ها لغايت زمان پرداخت اصل وجه بر مبناي شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي كه هنگام اجرا محاسبه مي‌شود در حق خواهان محكوم مي‌نمايد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.

        دادرس شعبه   دادگاه عمومي حقوقي تهران،

امضاي تنظيم‌كننده

نشاني: تهران، بزرگراه شهيد محلاتي، خيابان ابوذر جنوبي، مجتمع شهيد محلاتي

 

 

  بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com