سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


دستور فروش

 

شماره دادنامه:43

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

 

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                          شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم                                                                        پيوست:

 

پرونده كلاسه:   ........................ شعبه ............ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

شماره دادنامه:  

خواهان‌:  آقاي ............... با وكالت آقاي سيدحسين موسوي به نشانس سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

خواندگان:

خواسته: دستور فروش 

پرونده كلاسه 910509/12 در وقت فوقالعاده از سوي دفتر واصل و تحت‌نظر قرار گرفت. دادگاه با ملاحظه و بررسي پرونده و با استعانت از درگاه يگانه بي‌همتا و با تكيه بر شرف و وجدان، ضمن اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به انشاي رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ......... با وكالت آقا سيدحسين موسوي وكيل دادگستري به طرفيت خواندگان 1ـ .....................  2ـ ............................. خواسته تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر دستور فروش ملك مشاع غيرقابل افراز به انضمام هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و در خصوص دادخواست .................. تحت عنوان ورود ثالث و حكم بر دستور فروش پلاك ثبتي ............................ دادگاه با ملاحظه و بررسي محتواي پرونده و با عنايت به تصميم شماره .................. مورخ04/12/1387 واحد ثبتي مبني بر غيرقابل افراز بودن ملك مشاعي و با توجه به پاسخ استعلام ثبتي واصله از مرجع ثبتي كه دلالت بر مالكيت طرفين دارد، دادگاه با وارد دانستن هر دو دعوي و در رعايت مواد اول و چهارم قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب137 دستور فروش ملك مشاعي موضوع پلاك ثبتي ............ واقع در بخش 11 تهران را صادر و اعلام مي‌دارد؛ ملك موصوف در رعايت مواد9 و10 آييننامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب1358 مدير اجرا نسبت به فروش ملك وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غيرمنقول اقدام مي‌نمايد. وجوه حاصله از فروش پس از كسر هزينه عمليات اجرايي بين شركاء به نسبت سهام آنان تقسيم خواهد شد. رأي صادره قطعي است.

 

                                                                            

رئيس شعبه دوازدهم دادگاه عمومي حقوقي تهران

امضاي تنظيم‌كننده

 

نشاني: تهران، ابتداي خيابان سپهبد قرني

 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com