سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


رابطه نامشروع غيرزنا

 

شماره دادنامه:8

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

    شماره پرونده:

       دادگستري جمهوري اسلامی ایران                

  شعبه1084دادگاه عمومي جزايي تهران                                                       شماره بايگاني شعبه:

       (مجتمع قضايي ارشاد)

  تاريخ تنظيم:

     پيوست:

 

تاريخ رسيدگي: 25/11/91                     كلاسه پرونده:                

     شماره دادنامه

 

شاكي:  معاون محترم دادستان و سرپرست دادسراي ناحيه21 تهران

اتهام: رابطه نامشروع غيرزنا

گردشكار: دادگاه با عنايت به جميع محتويات پرونده و بررسي اوراق موجود ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص اتهام ................................................. به لحاظ صدور قرار قبوي كفالت داير به رابطه نامشروع غيرزنا موضوع شكايت آقاي ................................. با توجه به محتويات پرونده و نحوه دفاعيات متهم رديف اول و انكار شديد وي و نحوه دفاعيات متهم رديف دوم در دادسرا صرف‌نظر از اعلام گذشت قطعي شاكي نسبت به همسرش به شرح رضايت‌نامه محضري شماره ...................... مورخ ............ تنظيم دفتر اسناد رسمي شماره ................ تهران نظر به اين‌كه دليل كافي مبني بر ارتكاب بزه مادّه‌ي637 قانون مجازات اسلامي در پرونده موجود نمي‌باشد و اقرار متهمان در دادسرا مبني بر اين‌كه ارتباط در حد تماس تلفني بوده است كفايت از ارتكاب جرم موضوع ماده‌ي مذكور نمي‌نمايد، فلذا به استناد مادّه‌ي177 قانون آيين دادرسي كيفري و رعايت اصل37 قانون اساسي حكم برائت متهمان صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي حضوري محسوب و ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است.

 

دادرسي شعبه 1084 دادگاه عمومي جزايي تهران

نشاني: تهران، خيابان شهيد مطهري، بعد از تقاطع شهيد مفتح، مجتمع قضايي ارشاد

 
 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com