سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


* مطالبه خسارت دادرسي ـ الزام به تنظيم سند رسمي ملك*

 

شماره دادنامه:5

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوري            شعبه129 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي         شماره بايگاني شعبه:

اسلامي ايران                                              شهيد باهنر تهران                            تاريخ تنظيم:

دادنامـه                                                                                                           پيوست:

 

پرونده كلاسه:      شعبه ................................ دادگاه عمومي(حقوقي) مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران دادنامه شماره

خواهان: با وكالت آقاي سيدحسين موسوي به نشاني خيابان سهروردي شمالي روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

خوانده:

خواسته‌ها: 1ـ مطالبه خسارت دادرسي  2ـ الزام به تنظيم سند رسمي ملك

دادگاه ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي سيدحسين موسوي به وكالت از .......................... به طرفيت آقاي ...................... الزام به تنظيم سند رسمي سه دانگ از ششدانگ ملك تحت پلاك ثبتي .................. بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسي مقوم به  

 51،000000ريال دادگاه جهت اتخاذ تصميم قضايي موارد ذيل را مدنظر قرار مي‌دهد:

1ـ به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاك قلهك مورخ ............ خوانده مالك رسمي سه دانگ از ششدانگ پلاك ثبتي متنازع‌فيه مي‌باشد.

 2ـ خوانده به موجب وكالت‌نامه رسمي به شماره .......... 29/6/72 تنظيمي در دفترخانه تهران جهت فروش ملك سهمي خويش به آقاي .................. اعطاي وكالت نموده بوده است.

 3ـ به موجب قرارداد عادي بيع مورخ 30/7/83 و به وكالت از خوانده سه دانگ از ششدانگ ملك را به خواهان واگذار نموده است.

 4ـ اصل بر صحّت و لزوم قراردادها مي‌باشد.

5ـ خوانده در جلسه دادرسي حاضر نشده و تعرّضي به دعوي مطروحه وارد نساخته است.

6ـ موكّل بايستي تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود متقبل شده انجام دهد. لذا با توجه به كليه‌ي مراتب معنونه دعوي مطروحه موجه تشخيص و مستنداً به مواد198 و 515 و519 قانون آيين دادرسي مدني و مواد219 و220 و221 و223 و338 و362 و674 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي سه دانگ از ششدانگ ملك متنازع‌فيه به نام خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ  1،910،000 ريال به انضمام حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي‌گردد رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.

 

رئيس شعبه 129 دادگاه عمومي تهران ـ

امضاي تنظيم‌كننده

نشاني: تهران، فلكه چهارم تهران‌پارس، مجتمع قضايي شهيد باهنر

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com