سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


طلاق توافقي


شماره دادنامه:19

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                                            شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                              تاريخ تنظيم:

                                                                       پيوست:

 

پرونده كلاسه:    

  شعبه ................. دادگاه عمومي مجتمع قضايي خانواده2، ونك(تهران(

شماره دادنامه:

خواهان‌ها: 1ـ آقاي ........................... با وكالت آقاي سيدحسين موسوي

به نشاني خيابان سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد  2ـ خانم .......................... با وكالت زهرا محمدي به نشاني سهروردي شمالي، مقابل كوچه خشنودي، پلاك311

خواسته‌: طلاق توافقي

به تاريخ22/4/1392در وقت فوق‌العاده شعبه267 دادگاه عمومي تهران خانواده به تصدّي امضاءكنندگان ذيل تشكيل است، دادگاه با بررسي اوراق پرونده، ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان‌ها خانم .... با وكالت زهرا محمدي و آقاي ...... با وكالت آقاي سيدحسين موسوي مبني بر صدور گواهي عدم امكان سازش(طلاق توافقي) نظر به اين‌كه نصايح دادگاه در جهت التيام زوجين و تشويق و ترغيب نامبردگان به احترام متقابل، مماشات با يكديگر و انصراف از طلاق، مفيد و مؤثر نبوده و به علاوه اين‌كه مشاوران واحد مشاوره نيز به شرح نظريه تقديمي عدم توفيق خود را در اصلاح ذات‌البين اعلام و چنين اظهار نمودند كه زوجين بر طلاق و جدايي اصرار دارند و حقوق متقابل را به شرح ذيل تراضي نموده‌اند.

1ـ زوجه از كليه مهريه مندرج در سند نكاحيه تعداد 15عدد سكه را در هنگام طلاق از زوج دريافت مي‌نمايد و الباقي را در قبال اجراي صيغه طلاق به زوج بذل نمود و وكيل زوج نيز قبول بذل نمود 2ـ زوجه در مورد نفقه و اجرت‌المثل ادّعايي ندارد 3ـ زوجه جهيزيه را با توافق دريافت مي‌نمايد 4ـ زوجين فاقد فرزند مشترك مي‌باشند 5ـ زوجين نسبت به ساير حقوق ادعايي ندارند 6ـ زوجه بايد سه ظهر عده نگه دارد 7ـ احراز صحت شرايط طلاق با مجري آن است 8ـ سردفتر طلاق موظّف مي‌گردد گواهي عدم بارداري را از زوجه اخذ نمايند.

عليهذا دادگاه با احراز رابطه زوجيت آنان به موجب مستندات پيوستي دادخواست با رعايت مواد25، 26 و34 قانون حمايت خانواده مصوّب91 گواهي عدم امكان سازش را صادر مي‌نمايد. اعتبار اين گواهي تا سه ماه پس از صدور است. نوع طلاق ...................... مي‌باشد. رأي صادره حضوري و قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

رئيس شعبه 267 دادگاه خانواده تهران ـ محمدباقر غفاري

رأي صادره حضوراً به اينجانبان ابلاغ گرديد و به رأي صادره اعتراضي نداريم و حق هرگونه تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي را از خود سلب مي‌نماييم.

 

امضاي تنظيم‌كننده

 

نشاني: تهران، ميدان ونك


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com