سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


طلاق توافقي2


شماره دادنامه:23

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                                                                                                  شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم :                                                                       پيوست:

 

پرونده كلاسه: .....................  شعبه ................. دادگاه عمومي مجتمع قضايي خانواده2 ونك(تهران(

شماره دادنامه:  ...............

خواهان: خانم ............. به وكالت آقاي سيدحسين موسوي به نشاني سهروردي شمالي روبروي كوچه خشنودي پلاك311 واحد4

خوانده‌:  آقاي ..........

خواسته:  طلاق توافقي

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرّر/ فوق‌العاده دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان‌ها خانم ................. فرزند   با وكالت سيدحسين موسوي و......... فرزند     با وكالت............. گواهي عدم امكان سازش(طلاق توافقي) نظر به اين‌كه نصايح دادگاه در جهت التيام زوجين و تشويق و ترغيب نامبردگان به احترام متقابل مماشات با يكديگر و انصراف از طلاق مفيد و مؤثر نبوده و به علاوه اين‌كه مركز مشاوره خانواده نيز به شرح نظريه تقديمي عدم توفيق خود را در اصلاح ذات‌البين اعلام و چنين اظهار نمودند كه زوجين بر طلاق و جدايي اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذيل تراضي نموده‌اند. وكيل زوجه اظهار داشت موكل كل مهريه را در قبال طلاق بذل و وكيل زوج نيز قبول بذل نمود زوجه نسبت به جهيزيه و اجرت‌المثل و نفقه معوقه ادّعايي ندارد فرزند مشترك ندارند طبق نظريه پزشكي قانونی باكره و غيرمدخوله مي‌باشد. عليهذا دادگاه با احراز رابطه زوجيت آنان به موجب مستندات پيوستي دادخواست با رعايت مادّه‌ي24 از قانون حمايت خانواده مصوّب1/12/1391 مجلس شوراي اسلامي گواهي عدم امكان سازش را صادر مي‌نمايد. نوع طلاق بائن غيرمدخوله مي‌باشد. طرفين پس از قطعيّت رأي مي‌تواند به يكي از دفاتر طلاق مراجعه و نسبت به اجراي صيغه طلاق اقدام نمايند. رأي صادره حضوري و قطعي مي‌باشد

 

رئيس شعبه 266 دادگاه عمومي حقوقي تهران

 

رأي صادره حضوراً به اينجانبان .......................... ابلاغ گرديد به رأي اعتراضي نداريم و حق هرگونه تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي را از خود سلب مي‌نماييم.

امضاي تنظيم‌كننده

 

نشاني: تهران، ميدان ونك

 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com