سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


طلاق

 

 

شماره دادنامه:39

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

 

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                                شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم                                                                        پيوست:

شماره پرونده:  901856                                       شماره دادنامه:  .................

خواهان:  ....................... با وكالت آقاي سيدحسين موسوي به نشاني تهران، خيابان سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

خوانده

خواسته:  طلاق

مرجع رسيدگي‌كننده: شعبه ........... دادگاه خانواده شهريار

رأي دادگاه

در خصوص دعوي خانم ............ با وكالت آقاي سيدحسين موسوي و زهرا محمدي به طرفيت آقاي ...... به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به جهت طلاق بدين توضيح كه وكيل خواهان با تقديم دادخواست منعكس در پرونده مدعي شده است كه خوانده به موجب عقدنامه مدركيه همسر دائمي موكله مي‌باشد، ولي به لحاظ ترك زندگي و عدم پرداخا نفقه و اعتياد ادامه زندگي را براي موكله غيرممكن ساخته است؛ لذا تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را دارم و جهت اثبات ادّعاي خود به محكوميت خوانده استناد نموده است و خوانده نيز با وصف ابلاغ قانوني در جلسه دادگاه حضور نيافته و هيچ‌گونه دفاعي در مقابل كه موجب ردّ دعوي خواهان باشد ارائه و اقامه ننموده و دادگاه نيز جهت اصلاح ذات‌البين موضوع را به داوري ارجاع نموده كه سعي و تلاش داوران نيز جهت حصول سازش مؤثر واقع نگرديده است و زوجه كماكان با بذل كليه حقوق مالي بر طلاق اصرار مي‌ورزند. دادگاه با توجه به دادنامه شماره ............. شعبه279 دادگاه خانواده تهران كه دلالت بر محكوميت خوانده به لحاظ عدم پرداخت نفقه بيش از شش ماه مي‌نمايد و با امعان‌نظر به بند1 عقدنامه مدركيه و بند «ب» شرايط ضمن عقد نكاح و احراز تخلّف زوج از بند1 مزبور و تحقّق وكالت موضوع بند «ب» شرايط ضمن عقد نكاح و مستنداً به مادّه‌ي8 قانون حمايت خانواده و مواد1129 و 1130 قانون مدني ضمن احراز رابطه زوجيت و استقرار كنوني آن ميان مشارٌاليهما و عدم امكان سازش فيمابين و با توجه به بذل كليه حقوق مالي اعم از مهريه دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و به زوجه اجازه داده مي‌شود كه با وكالت از زوج با حق توكيل به غير به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق مراجعه و ضمن بذل كليه حقوق مالي اعم از مهريه خود را به طلاق خلع مطلقه نمايند زوجين فرزند مشترك ندارند و زوجه حسب نظريهخ پزشكي قانوني باردار نمي‌باشد. رأي صادره غيابي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهي ظرف 20روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد./ج

 

رئيس شعبه هفتم دادگاه خانواده شهريار

 

امضاي تنظيم‌كننده

 

نشاني: تهران، 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com