سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


*مطالبه خسارت دادرسي ـ مطالبه مهريه*

 

شماره دادنامه:6

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوري اسلامی ایران                  شعبه1079 دادگاه عمومي جزايي تهران           

شماره بايگاني شعبه:                                                                                               

تاريخ تنظيم:

                                                                                               

پرونده كلاسه:                                شعبه:  257 دادگاه خانواده تهران

 

 

خواهان: ............. با وكالت آقاي سيدحسين موسوي به نشاني خيابان سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

خوانده: آقاي ..................................

خواسته‌ها: 1ـ مطالبه خسارت دادرسي 2ـ مطالبه مهريه

گردشكار خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده/ مقرّر دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دعوي ............ با وكالت آقاي سيدحسين موسوي به طرفيت آقاي .......... به خواسته الزام خوانده به پرداخت تعداد دويست و چهارده عدد سكه تمام بهار آزادي به عنوان مهريه و خسارات دادرسي با عنايت به محتيات پرونده از جمله كپي مصدق ند نكاحيه شماره ............ صادره از دفتر رسمي ثبت ازدواج شماره ......... حوزه ثبت هران وجود رابطه زوجيت فيمابين طرفين و اين‌كه تعداد دويست و چهارده عدد سكه تمام بهار آزادي نيز جزء مهريه اين ازدواج بوده، محرز است و در خصوص خواسته با عنايت به اين‌كه به محض وقوع عقد نكاح زوجه مالك مهر مي‌شود و با توجه به اينكه پس از ثبوت دين، اصل بر بقاي آن است و اين‌كه خوانده عليرغم ابلاغ قانوني اخطاريه در جلسه دادرسي حاضر نگرديده و دليلي دال بر پرداخت مهريه خواهان ارائه ننموده است، لذا در مجموع دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده‌ي1082 قانون مدني و مواد198 و 515ـ519 آيين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت تعداد دويست و چهارده عدد سكه تمام بهار آزادي به عنوان بخشي از مهريه و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام مي‌نمايد اين رأي غيابي و ظرف بيست روز پس از ابلاغ واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.

رئيس شعبه257 دادگاه عمومي حقوقي تهران ـ

امضاي تنظيم‌كننده

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: تهران، اتوبان شهيد محلاتي، نبرد جنوبي، جنب آتش‌نشاني و شهرداري

  بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com