سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


مطالبه نفقه ايام گذشته به انضمام خسارات دادرسي

شماره دادنامه:30

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                                        شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم                                                                        پيوست:

 

تاريخ رسيدگي: 8/10/92            

پرونده كلاسه

شماره دادنامه:  .................

مرجع رسيدگي‌كننده: حوزه شوراي حل اختلاف شماره .............. مجتمع شهيد باهنر

خواهان‌:  آقاي ..........

خوانده:  ............... به وكالت سيدحسين موسوي به نشاني خيابان سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

خواسته: مطالبه نفقه ايام گذشته به انضمام خسارات دادرسي

گردشكار: خواهان دادخواستي/درخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرّر/ فوق‌العاده حوزه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي شورا

در خصوص دعوي خواهان خانم ......... به خواسته مطالبه نفقه ايام گذشته و تقاضاي تعيين نفقه و نحوه پرداخت نفقه ماهيانه به انضمام خسارات دادرسي و هزينه دادرسي مقوّم به پنجاه ميليون ريال با توجه به اين‌كه طرفين در جلسه رسيدگي حضور يافتند و خواهان اظهار نمد(به اتفاق شوهرش در منزل مشترك زندگي مي‌كنند و وديعه منزل از سوي همسرش پرداخت كرده است و مايحتاج غذايي منزل ردّ حدّ كم از طريق همسرش تأمين مي‌شود و همچنين پوشاك نيز به همين صورت به ميزان كم و باز از طريق همسرش تهيه مي‌شود و با توجه به اين‌كه خوانده محل كارش ............. و اين‌كه به قدر كفاف مخارج منزل و همسرش را تأمين نمي‌نمايد، لذا تقاضاي محكوميت خوانده را بر پرداخت نفقه معوقه از تاريخ شروع زندگي مشترك را دارد) خوانده نيز در مقام دفاع اظهار نمود كه كليه مخارج همسر و منزل را تأمين كرده است و علاوه بر آن وجوه نقد نيز به حساب همسرش واريز نمود كه كپي آن‌ها را ضميمه نموده است؛ لذا با توجه به جميع جهات پرونده اظهارات طرفين پرونده و ملاحظه فيش‌هاي پرداختي و اين‌كه حسب تصريح خواهان كه زوجين در منزل مشترك زندگي مي‌نمايند كه اين خود نشانه پرداخت نفقه و ظهور تمكين مي‌باشد و مستنداً به مادّه‌ي197 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر بي‌حقّي خواهان صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره حضوري بوده و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي (حقوقي) تهران مي‌باشد.

 

 

قاضي شعبه2309 شوراي حل اختلاف مجتمع شماره 24 تهران

 

 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com