سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


مطالبه وجه التزام

شماره دادنامه:34

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

 

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                                         شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم                                                                        پيوست:

 

تاريخ رسيدگي

پرونده كلاسه:

شماره دادنامه:  .................

مرجع رسيدگي: شعبه ............ دادگاه حقوقي تهران

خواهان‌: آقاي .............   ... به وكالت آقاي سيدحسين موسوي و خانم زهرا محمدي همگي به نشاني سهروردي شمالي روبروي كوچه خشنودي پلاك311 واحد4

خوانده‌:  آقاي ..........

خواسته:  مطالبه وجه التزام

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرّر/فوق‌العاده دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

 

رأي دادگاه

درخصوص دعوي آقايان سيدحسين موسوي و ........... داير بر مطالبه وجه التزام ناشي از عدم حضور به موقع خوانده در دفترخانه اسناد رسمي به ميزان 200،000،000 ريال با احتساب خسارات دادرسي دادگاه نظر به رونوشت مصدق مبايع‌نامه عادي في‌مابين طرفين شماره ................ به موجب بند2ـ4 آن طرفين موظف بوده‌اند تا در تاريخ20/3/86 با حضور در دفترخانه ........ اسناد رسمي تهران نسبت به انتقال رسمي مالكيت ملك اقدام نمايند و نظر به پاسخ استعلام واصله از دفترخانه فوق‌الذكر به شماره ......... كه مؤيد حضور خواهان در تاريخ مذكور در آن دفترخانه و پرداخت كل ثمن قبل از آن مي‌باشد و نظر به اين‌كه به موجب بند5ـ4 همان قرارداد مقرّر بوده كه چنانچه فروشنده در موعد مقرّر در دفترخانه حاضر نشود بايستي مبلغ موضوع خواسته را به خريدار بپردازد و با توجه به اصل لزوم قراردادها و عدم تعرض وكيل خوانده به دعي مطروحه آن را موجه تشخيص و مستنداً به مواد198 و515 و519 قانون آيين دادرسي مدني و مواد10 و 219 و220 و223 و 224و 225 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 200،000،000 ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3،957،000  ريال به انضمام حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه به عنوان خسارات دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد. (ف13/3)

 

 

دادرس شعبه 127 دادگاه عمومي حقوقي تهران

 

امضاي تنظيم‌كننده

 

نشاني: تهران، 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com