سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


مطالبه وجه

شماره دادنامه:26

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

 

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                          شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم :                                                                 پيوست:

 

 

تاريخ رسيدگي: 27/6/87        پرونده كلاسه: ..........................             شماره دادنامه:  .......................

مرجع رسيدگي: شعبه بيست‌وهفتم دادگاه عمومي تهران

خواهان:  آقاي ..........

خوانده

خواسته: مطالبه وجه

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده/ مقرّر دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

آقاي ..................... به طرفيت از شركت ................... مطالبه مبلغ 800،000،000ريال و خسارت دادرسي را اقامه نمود. دادگاه با استماع اظهارات وكيل خواهان و مديرعامل شركت خوانده و احراز رابطه قراردادي موضوع را به حيطه نظريه كارشناسي درآورد و كارشناس رسمي دادگستري به موجب نظريه مثبوت به شماره1539 مورخ14/5/87 و با بررسي موضوع قرارداد و حساب‌هاي طرفين اعلام نمود كه شخص خواهان مبلغي را بدهكار نيز مي‌باشد كه با ابلاغ اين نظريه به طرفين ايراد و اعتراض مؤثري به عمل نيامد؛ بنابراين مبنايي براي مسؤوليت خوانده احراز نشد و به استناد مواد197، 257 و265 قانون آيين دادرسي مدني حكم به ردّ دعواي خواهان صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادرشده ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر تهران است% س

 

 

رئيس شعبه27 دادگاه عمومي(حقوقي) تهران

امضاي تنظيم‌كننده

نشاني: تهران،  ابتداي خيابان سپهبد قرني

 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com