سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


ملاقات فرزند

 

شماره دادنامه:28

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

 

شماره پرونده:

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                          شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                                         تاريخ تنظيم                                                                        پيوست:

 

تاريخ دادنامه: 14/12/92             پرونده كلاسه:  ...............  شعبه ................. دادگاه خانواده تهران

شماره دادنامه:  .................

خواهان‌ها: آقاي .............

خوانده:  آقاي ..........

خواسته: ملاقات فرزند

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرّر/ فوق‌العاده دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دعوي خواهان به طرفيت خوانده به خواسته تعيين برنامه ملاقات فرزند مشترك به نام ..... با عنايت به جامع محتويات پرونده از جمله اظهارات طرفين به شرح صورتجلسه مورخه14/12/92 دادگاه، براي دادگاه محرز از مسلّم است كه علي‌رغم علقه زوجيت بين خواهان و خوانده، جداي از هم زندگي مي‌كنند، لذا دادگاه موضوع را از مصاديق مادّه‌ي1174 قانون مدني مي‌داند و به خواهان اجازه مي‌دهد هر هفته يك نوبت از ساعت 10صبح تا 12ظهر پنج‌شنبه فرزند يادشده خود را جهت ملاقات در اختيار بگيرد و خوانده را به تسهيل انجام ملاقات يادشده ملزم و محكوم مي‌نمايد. چنانچه پس از قطعيت اين حكم خوانده از اجراي مفاد آن خودداري نمايد، مشمول مقرّرات جلوگيري از ملاقات فرزند مشترك خواهد بود محل تحويل و ردّ طفل قبل و پس از ملاقات مسكن خوانده و طفل مي‌باشد. رأي صادره حضوري است و توجهاً به پذيرش صريح خوانده در جلسه دادگاه قطعي است.

 

 

رئيس شعبه 282دادگاه عمومي حقوقي (خانواده) تهران

 

امضاي تنظيم‌كننده

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: تهران،  فلكه چهارم تهران‌پارس، مجتمع قضايي شهيد باهنر

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com