سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


واخواهي (نسبت به رأي تمكين)

شماره دادنامه:٢

فلا تتّبعواالهويان تعدلوا

شماره پرونده:٢

دادگستري جمهوري اسلامی ایران       شعبه دادگاه عمومي جزايي تهران            شماره بايگاني شعبه:                                           تاريخ تنظيم:

 

به تاريخ                            پرونده كلاسه:                       شماره دادنامه:

مرجع رسيدگي شعبه: دادگاه عمومي خانواده

واخواه: ............               

  وكالت آقاي سيدحسين موسوي نشاني خيابان سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

  

واخوانده:

خواسته: واخواهي (نسبت به رأي تمكين)

گردشكار ـ خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به ين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و ري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده/مقرّر دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجّه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص واخواهي ............. فرزند پاشا با وكالت آقاي حسين موسوي به طرفيت واخوانده آقاي ............ فرزند مطهر نسبت به دادنامه شماره --  مورخ .... /83 مصادره از سوي اين شعبه در پرونده كلاسه   .....  با توجه به مفاد دادخواست واخواهي و اظهارات واخوانده و وكيل وي و دفاعيات واخوانده و با احراز تمايل واخواه به زندگي در طول سنوات گذشته و استنكاف واخوانده از فراهم كردن مقدمات لازم جهت زندگي مشترك دادگاه مستنداً به ماده305 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه واخواسته حكم به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.

 

 

رئيس شعبه     دادگاه خانواده يك تهران ـ


نشاني: تهران، اتوبان شهيد محلاتي، نبرد جنوبي، جنب آتش‌نشاني و شهرداري

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com