سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


واخواهي

 

شماره دادنامه:10

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

 

       شماره پرونده:

       دادگستري جمهوري اسلامی ایران              

        شعبه1131 دادگاه عمومي جزايي (مجتمع شهيد محلاتی )

           شماره بايگاني شعبه

        تاريخ تنظيم دادنامه:

                                                                                پيوست:

 

 

پرونده كلاسه:         شعبه1131 دادگاه عمومي(جزايي)                    دادنامه شماره:

واخواه:  آقاي ............... با وكالت آقاي سيدحسين موسوي به نشاني خيابان سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

واخوانده: آقاي ............................

خواسته: واخواهي

رأي دادگاه

در خصوص واخواهي ................. با وكالت حسين موسوي عليه ................ با ................ و ..... نسبت به دادنامه شماره ........... مورخ ......... با اين توصيف كه وكيل واخواه حاضر و بيان داشته اولاً چك‌ها در وجه شركت ......... كه شركت توزيع‌كننده مواد غذايي مي‌باشد، صادر گرديده و جنس خريداري كردند و اصلاً ربطي به موكل بنده نداشته و وي بدهكار مي‌باشد؛ دوماً پدر واخوانده خود حاضر و يك ضمانت داده كه وجه شش فقره چك را پرداخت نمايد كه در صورت پرداخت لاشه چك‌ها ارائه مي‌گردد  هيچ‌گونه امانت در كار نبوده كه وكيل واخوانده نيز حاضر و بيان داشته كه طبق توافق قرار بوده كه چك‌ها را آقاي جنگجو پر كنند و در كنار چك‌ها اماني بودن قيد گرديده كه دادگاه با توجه به مراتب و با مداقه در اوراق و مستندات و مقرون به صحت بودن اظهارات و دفاعيات وكيل واخواه ضمن قبل واخواهي و نقض دادنامه فوق‌الذكر به لحاظ عدم كفايت دليل و حاكميت اصل برائت رأي بر برائت واخواه صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي مي‌باشد.

      

 

رئيس شعبه1131 دادگاه عمومي جزايي تهران ـ

امضاي تنظيم‌كننده

نشاني: تهران، بزرگراه شهيد محلاتي، خيابان ابوذر جنوبي، مجتمع شهيد محلاتي

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com