سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


1.مطالبه خسارت دادرسي - 2.مطالبه مهريه

 

 

                                                                                            

شماره دادنامه:13

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

                                                                               شماره پرونده:

  دادگستري جمهوری

 اسلامي ايران                                     شعبه285دادگاه خانواده تهران           

شماره بايگانی:                                                                شعبه:

                                                                             تاريخ تنظيم:

 

پرونده كلاسه:           شعبه ............... دادگاه خانواده تهران

دادنامه شماره

خواهان:  آقاي............. با وكالت آقاي سيدحسين موسوي به نشاني خيابان سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك311 واحد4

خوانده: آقاي ............................

خواسته‌ها: 1ـ مطالبه خسارت دادرسي  2ـ مطالبه مهريه

مرجع رسيدگي: شعبه ..... دادگاه حقوقي تهران

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرّر/ فوق‌العاده دادگاه به تصدّي امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دادخواست تقديمي ........ با وكالت آقاي سيدحسين موسوي به طرفيت آقاي ....... به خواسته مطالبه مهريه به ميزان 300عدد سكه تمام بهارآزادي با احتساب خسارات دادرسي، با ملاحظه تصوير مصدق عقدنامه(سند نكاحيه) رسمي به شماره .... مورخ01/10/85 تنظيمي در دفتر رسمي ثبت ازدواج شماره .... تهران علقه زوجيت فيمابين طرفين با مهريه‌اي به شرح خواسته براي دادگاه محرز است. از آن‌جا كه به مجرّد عقد نكاح، زوجه مالك مهريه مي‌گردد و مهريه خواهان نيز حسب مندرجات سند نكاحيه عندالمطالبه مي‌بايست به زوجه پرداخت گردد و با مطالبه وي حسب دادخواست تقديمي حال گرديده، لذا دادگاه ضمن استصحاب بقاء دين و احراز اشتغال ذمه خوانده، دعوي خواهان را وارد و محمول بر صحّت تشخيص داده و مستنداً به مواد1078 و 1082 قانون مدني و 198، 515 و519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت 300عدد سكه تمام بهار آزادي بابت اصل خواسته و پرداخت 1/140/000 ريال بابت خسارات دادرسي و حق‌الوكاله وكيل در حق خواهان صادر مي‌نمايد رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.

                                                                              

    رئيس شعبه285 دادگاه خانواده تهران ـ

امضاي تنظيم‌كننده

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: تهران، فلكه چهارم تهران‌پارس، مجتمع قضايي شهيد باهنر

 

 

 


 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com