سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


1.مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم ـ 2.مطالبه طلب

 

 

 

شماره دادنامه:17

«فلا تتّبعوا الهوي ان تعدلوا »

                                                     شماره پرونده:

 

دادگستري جمهوری

اسلامي ايران                                              شعبه285دادگاه خانواده تهران

شماره بايگانی شعبه:                                              تاريخ تنظيم:

                                                                        پيوست:

 

پرونده كلاسه: 880 شعبه ................. دادگاه عمومي حقوقي مجتمع شهيد باهنر تهران

شماره دادنامه:

واخواه: آقاي .............

واخوانده‌:  آقاي .......... به وكالت سيدحسين موسوي به نشاني تهران، خيابان سهروردي شمالي، روبروي كوچه خشنودي، پلاك220 واحد4

واخواسته‌ها: 1ـ مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم 2ـ مطالبه طلب

گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرّر/ فوق‌العاده دادگاه به تصدّي امضاءكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص واخواهي ...... نسبت به دادنامه شماره ............. مورخه 11/5/89 صادره از اين دادگاه نظر به اين‌كه ايراد و دفاعي كه موجبات نقض دادنامه واخواسته را فراهم نمايد از سوي واخواه به عمل نيامده است دليلي از سوي وي داير بر پرداخت وجه چك شماره ....... و يا تضميني بودن آن ارائه نشده است، نظر به اين‌كه ادّعاي پرداخت وجه چك موصوف به نحو اقساط و تضميني بودن آن مورد انكار وكيل واخوانده واقع گرديده است از طرفي از سوي واخواه دعوي استرداد چك موصوف و يا جلب ثالث مورد ادّعا طرح نگرديده، لذا دادگاه با ردّ واخواهي به عمل آمده دادنامه واخواسته را عيناً تأييد مي‌نمايد. رأي در فرجه 20روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجديدنظر مي‌باشد.

 

 

رئيس شعبه 128 دادگاه حقوقي تهران ـ

امضاي تنظيم‌كننده

نشاني:

 

 

 

 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com