سید حسین موسوی،وکیل پایه یک دادگستری  09121361894

سید علی موسوی،وکیل پایه یک دادگستری

زهرا محمدی،وکیل پایه یک دادگستری

ردیاب آهنربایی


قانون تجمیع عوارض

بازگشت به صفحه قوانین



قانون تجمیع  عوارض

درآمدي بر قانون تجميع عوارض-

درصدهاي وصول ماليات وعوارض وسايروجوه ازتوليدكنندگان كالا وارائه دهندگان خدمات وكالاهاي وارداتي

 ماده2 : نام سرفصل ماليات عوارض جمع كل ماليات وعوارض ملاحضات حقوق گمركي ماليات - 012% 4% 12 درهزار عوارض به مجوز وزارت كشور حق ثبت سفارش كالا انواع عوارض وساير وجوه دريافتي ازكالاهاي وارداتي

 ماده 3 : نام سرفصل ماليات عوارض جمع كل ماليات وعوارض ملاحضات

الف : ماليات وعوارض 12% 3% 15% ازانواع نوشابه هاي گازدار به استثناي نوشابه هاي فراورده هاي  لبني وكنسانتره وانواع ميوه وآب معدني

 ب : وصول ماليات و 12% 3% 15% عوارض ازسيگار توليدداخل 15 % ازبهاي فروش

 ج : 20% ازقيمت فروش 10% 10% 20% بنزين

 د: 10% ازقيمت نفت سفيد ونفت گاز و5% نفت وكوره - - 5% 5% نفت كوره - 10% 10% نفت سفيد ونفت گاز

 ه : سايركالاهاي توليدي 2% 1% 3% ( به استثناي محصولات بخش كشاورزي ) عوارض دريافتي آن دسته ازمحصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست 1% 1%


 ماده 4 : نام سرفصل ماليات عوارض جمع كل ماليات وعوارض ملاحضات

الف : خدمات مخابراتي 5% 1% 6% ازقبيل آبونمان تلفن هاي ثابت وهمراه وكاركرد مكالمات داخلي وخارجي وخدمات بين المللي وغيره

 ب : واگذاري خطوط 20% - 20% تلفن همراه معادل 20% قيمت واگذاري به عنوان ماليات

 ج : برق وگازمصرفي - 3 % 3% مشتركين وآب مصرفي ( به استثناي مصارف صنعتي ومعدني وكشاورزي

 د: خدمات هتل ، متل - 2% 2% ومهمانسرا ،هتل آپارتمان ، مهمانپذير، مسافرخانه، تالارها، باشگاهها دودرصدهزينه

 ه : حمل ونقل برون - 5% 5% شهري مسافر درداخل كشور ، وسايل زميني ،ريلي ،دريايي وهوايي بليط ( بهاي بليط)

 و: عوارض سالانه - 001% 001% يك درهزار انواع خودروهاي سواري ووانت دوكابين اعم  ازتوليدداخل يا وارداتي 001% قيمت فروش كارخانه ووارداتي

 ز: شماره گذاري 2% 1% 3% انواع خودروسواري ووانت دوكابين اعم از توليدداخل يا وارداتي به استثناي خودروهاي سواري عمومي

 م : ماليات نقل وانتقال 1% - 1% انواع خودرو به استثناي ماشين آلات راهسازي ،معدني وكشاورزي وغيره 1% قيمت فروش ط : وجوهي به عنوان مواد 24 و 26 و47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حق التمبروصول خواهدشد

 ي: به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج مسافر ازمرزهاي هوايي براي نوبت اول درهرسال يكصدوهزارريال وبراي نوبت هاي بعدي درهمان سال 150000 ريال ازمرزهاي دريايي وزميني فقط 30000 ريال 1 – مالياتهاي موضوع مواد 3 و 4 بحساب درآمدهاي عمومي نزدخزانه داري كل كشور واريز خواهد شد . 2 – عوارض بندهاي الف وه ماده 3 وبندهاي الف وج وه و(و ) ماده 4 داخل حريم شهرها به حساب شهرداري 3 – عوارض بندب واحدهاي خارج ازمحدوده شهربه نام وزارت كشور واريز مي شود 4 - عوارض بند ب و ج ود ماده 3 وبند ز ماده 4


بازگشت به صفحه قوانین

 بازگشت به خانه  

سید حسین موسوی

وکیل پایه یک دادگستری

09121361894

ask.musavi@gmail.com